PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Stimson Center föreslår världstoppmöte för inkluderande global styrning

Travel concept background - road in blooming spring meadow on sunset

En ny rapport publicerad av Stimson Center lyfter fram rekommendationer för att reformera den globala styrningen samt en färdplan som kulminerar i ett föreslaget ”världstoppmöte för inkluderande global styrning” 2023.

Dokumentet på 117 sidor säger att det finns anledning till ”försiktig optimism” trots olika pågående hot mot det multilaterala samarbetet, såsom stormaktkonkurrens, nationalism och populism, socioekonomiska bakslag och miljörisker.

Beyond UN75: A Roadmap for Inclusive, Networked & Effective Global Governance
Stimson Center
June 2021

Enligt studien utgör idéer såsom ett nytt socialt kontrakt, ett nytt globalt handslag (new global deal) och en nätverkande och inkluderande multilateralism, idéer som framförts av FN:s generalsekreterare António Guterres, en robust konceptuell utgångspunkt för en substantiell omprövning av FN i syfte att göra organisationen mer effektiv när det gäller att hantera globala utmaningar.

Reformförslag för global styrning

Rapportens mest väsentliga rekommendationer är relaterade till tolv åtaganden som fastslogs i en högnivådeklaration som FN antog förra året i samband med världsorganisationens 75-årsjubileum och bygger på omfattande samråd med företrädare för FN-sekretariatet, FN-representationer i New York och civilsamhället.

Förslag som diskuteras i studien inkluderar 

  • att skapa ett G20+ som är bättre samordnat med FN-systemet och Bretton Woods-institutionerna;
  • att fastställa och genomföra globala klimatanpassningsmål;
  • en övergång från dagens fredsbyggande FN-kommission (UN Peacebuilding Commission) till ett stärkt demokratiskt fredsbyggande FN-råd (UN Democratic Peacebuilding Council);
  • att eftersträva universell acceptans och en förstärkning av Internationella domstolen och Internationella brottmålsdomstolen;
  • att förbättra och fullständigt genomföra konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor;
  • att upprätta en internationell antikorruptionsdomstol;
  • att upprätta ett parlamentariskt nätverk inom FN som ett steg på väg mot en fullfjädrad församling;
  • att inrätta ett nytt “finansieringsfördrag” (“funding compact”) för att förbättra finansieringen av FN-systemet;
  • att inrätta funktionen av ett FN-sändebud för civilsamhället och ett rådgivande ungdomsråd inom FN (UN Youth Advisory Council);
  • och att skapa ett råd för globala hälsohot (Global Health Threats Council), en ramkonvention om pandemier, samt att stärka världshälsoorganisationen.

På väg mot ett världstoppmöte

Den föreslagna strategin för att genomföra dessa och andra förändringar skulle enligt Stimson behöva drivas av ”en omfattande, mellanstatlig och multi-stakeholder-förberedande insats” som syftar till en ”verklig förnyelse av FN-systemet” så att det kan ”hålla jämna steg med rådande utmaningar mot fred och säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.”

Tankesmedjan föreslår tio specifika steg för att sätta igång denna process och förbereda för ett världstoppmöte 2023 om inkluderande global styrning, under ledning av ”smarta koalitioner” av regeringar, civilsamhällsorganisationer och andra intressenter. Bland de föreslagna stegen är att inrätta ett organiserande team vid FN-sekretariatet, sammankalla förberedande kommissioner på olika kontinenter, hålla folkforum, en parlamentarisk konferens, ett ungdomsevenemang och andra dialoger över hela världen och online, skapa ett mångsidigt rådgivande organ samt att hjälpa till att etablera ”en global rörelse” för att mobilisera folkligt stöd och politisk vilja.

Med utgångspunkt från det senaste exemplet med det internationella civilsamhällets upprop för en inkluderande global styrning konstaterar rapporten att ”ett växande antal civilsamhällesorganisationer världen över kan vilja investera sina idéer, energi och resurser i förberedelserna inför toppmötet.”

Vid ett online-evenemang 25 juni om det föreslagna världstoppmötet, anordnat av Stimson i samarbete med Koalitionen för det FN vi behöver (Coalition for the UN We Need), underströk Democracy Without Borders direktor, Andreas Bummel, att det yttersta målet med ett sådant toppmöte skulle vara att ”leverera resultat.” ”Själva processen mot toppmötet skulle kunna skapa en oemotståndlig förändringsdynamik”, konstaterade han.

Som en del av detta arbete lanserade Stimson Center tillsammans med Academic Council on the United Nations System, Plataforma CIPÓ och Leiden University ett innovationsnätverk för global styrning vid ett evenemang den 24 juni. Enligt nätverkets webbplats kommer detta nya samarbete att bedriva policyforskning med fokus ”på att analysera och reagera på luckor” i en uppsättning brett definierade globala styrningsområden.

Människor förväntar sig verklig förändring

Vid ett virtuellt “globalt rådhus” anordnat av Koalitionen för det FN vi behöver den 22 juni (hitta en inspelning här), observerade UNA-UK:s direktor, Natalie Samarasinghe – med hänvisning till FN:s nyligen genomförda offentliga samråd – att ”gränsen mellan djärva, stora idéer och handlingsbara, genomförbara, mer stegvisa idéer verkar försvinna nu”, och betonade att människor vill ha ”en inspirerande ny vision”.

Vid samma evenemang betonade CIVICUS generalsekreterare, Lysa John, att ”det finns en mycket stark efterfrågan på ett FN som systematiskt tar itu med det demokratiska underskottet på olika nivåer” och betonade förslagen i civilsamhälets upprop för en inkluderande global styrning: ett FN-sändebud för civilsamhället, en parlamentarisk församling inom FN och ett världsmedborgarinitiativ inom FN.

Cristina Petcu från Stimson hävdade att det är hög tid att FN nu följer upp samråden och påpekade att ”vi närmar oss en punkt då vi tröttnat på samråd som inte följs av handling.”

Slovakiens FN-ambassadör, Michal Mlynár, sa att han tror att nästa session för FN:s generalförsamling (den 76:e) som börjar i september 2021 innebär ”definitivt ett bra tillfälle och möjlighet för oss att inleda de mellanstatliga diskussionerna om FN-systemets framtid och form med utgångspunkt i 75-årsjubileumsdeklarationen.”

I en kommentar till denna artikel konstaterade Richard Ponzio, chef för Global Governance, Justice & Security-programmet vid Stimson, att “världen behöver ett bättre sätt att ta vara på sina talanger och resurser – nya verktyg, nätverk och institutioner – för att bättre ta itu med dagens pressande globala utmaningar. En sådan omprövning, förseglad av ett världstoppmöte om global global styrning 2023, har kommit att bli ett moraliskt och praktiskt krav.”