Tid för global demokrati

Rätten till demokrati överskrider nationella gränser

Vi verkar för en demokratisk världsordning

Obekväma frågor

Vad händer när klimatförändringarna blir så påtagliga att de inte går att ignorera? Hur ska de hanteras? I vems intresse kommer detta att ske? Blir det i demokratiska eller diktatoriska former? Klimatet är en av flera frågor som är globala och som behöver hanteras demokratiskt på global nivå.

Bortom nationens gränser

I vår planetära tidsålder räcker inte nationen till för att lösa de problem som uppstår. Väpnade konflikter, med flyktingströmmar som följd, visar tydligt på behovet av en global rättsordning. Vi stöder demokratisering på alla nivåer, men vårt fokus ligger på att utveckla en demokratisk ordning på global nivå.

Utmaningen

Vi kan påverka. Den globala utvecklingen är inte ödesbestämd. Genom en allvarlig gemensam strävan mot global demokrati, där inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN är första steget, anar vi ett hopp om att de stora globala frågorna ska kunna lösas på demokratisk väg.

Vi förespråkar en parlamentarisk församling inom FN för att världens medborgare ska kunna göra sig hörda.

Demokratiskt underskott

Demokrati och mänskliga rättigheter utgör kärnfrågor i FN:s principer och program. Samtidigt finns inom det nuvarande FN-systemet ett demokratiskt underskott. Det mäktiga “vi” som inleder hela FN-stadgan saknar en formell kanal. Den enskilda människan och den samlade mänskligheten saknar en röst. Det är nu hög tid att FN ger utrymme åt representanter som väljs av världens medborgare.

Steg för steg

Initialt kan stater välja om deras FN-parlamentariker ska utses av ett nationellt eller regionalt parlament, eller om de utses genom direkt val. Till en början har FN:s parlamentariska församling en rådgivande funktion. Efter hand, i takt med att dess demokratiska karaktär stärks, kan dess befogenheter utvidgas. På sikt kan den parlamentariska församlingen utvecklas till ett verkligt världsparlament.

En internationell kampanj

UNPA-kampanjen lanserades 2007 och stöds av individer och institutioner från över 150 länder, varav över 1500 är eller har varit parlamentariker. Genom arbetet för en parlamentarisk församling inom FN, vill kampanjen skapa demokratisk representation av världens medborgare i FN. Detta skulle ge folkvalda representanter, inte bara stater, en direkt möjlighet att påverka global politik.

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Ny bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel.

April 2018.

Bertelsmann study: Quality of democracy declining in EU and OECD countries 1000 484 Sarah Neumeyer

Bertelsmann study: Quality of democracy declining in EU and OECD countries

Sustainable Governance Indicators The quality of democracy in industrialized states is steadily declining. At the same time political polarization is growing, making it more difficult for states to implement sustainable reform. This is the finding of a recent study by Bertelsmann Stiftung which measures Sustainable Governance Indicators for 41 OECD and EU countries. Since 2014…

Tillsammans först: En ny kampanj för reformering av den globala styrningen 1038 464 Hans Leander

Tillsammans först: En ny kampanj för reformering av den globala styrningen

Democracy Without Borders stöder Together First, en global kampanj som verkar för en reform och transformation av dagens globala styrning till ”ett globalt system som fungerar för alla” Ett globalt system som fungerar för alla Den nya rörelsen av världsmedborgare och icke-statliga organisationer lanseras i samband med Paris Peace Forum den 11 November 2018 och koordineras…

Lagstiftare bildar ny internationell grupp: “FN har allvarliga brister” 555 185 Hans Leander

Lagstiftare bildar ny internationell grupp: “FN har allvarliga brister”

Onsdag den 7 november bildades en parlamentarisk grupp för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) vid ett internationellt onlinemöte. Den nybildade gruppen syftar till att främja inrättandet av en UNPA och antog ett upprop som varnar för att ”FN, den multilaterala ordningen och demokratin är under attack”. Lagstiftarna antog en deklaration som uppmanar…

Den globala aktionsveckan för ett världsparlament 2018 börjar om

Demokrati utan gränser behöver ditt stöd!