Tid för global demokrati

Rätten till demokrati överskrider nationella gränser

Vi verkar för en demokratisk världsordning

Obekväma frågor

Vad händer när klimatförändringarna blir så påtagliga att de inte går att ignorera? Hur ska de hanteras? I vems intresse kommer detta att ske? Blir det i demokratiska eller diktatoriska former? Klimatet är en av flera frågor som är globala och som behöver hanteras demokratiskt på global nivå.

Bortom nationens gränser

I vår planetära tidsålder räcker inte nationen till för att lösa de problem som uppstår. Väpnade konflikter, med flyktingströmmar som följd, visar tydligt på behovet av en global rättsordning. Vi stöder demokratisering på alla nivåer, men vårt fokus ligger på att utveckla en demokratisk ordning på global nivå.

Utmaningen

Vi kan påverka. Den globala utvecklingen är inte ödesbestämd. Genom en allvarlig gemensam strävan mot global demokrati, där inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN är första steget, anar vi ett hopp om att de stora globala frågorna ska kunna lösas på demokratisk väg.

Vi förespråkar en parlamentarisk församling inom FN för att världens medborgare ska kunna göra sig hörda.

Demokratiskt underskott

Demokrati och mänskliga rättigheter utgör kärnfrågor i FN:s principer och program. Samtidigt finns inom det nuvarande FN-systemet ett demokratiskt underskott. Det mäktiga “vi” som inleder hela FN-stadgan saknar en formell kanal. Den enskilda människan och den samlade mänskligheten saknar en röst. Det är nu hög tid att FN ger utrymme åt representanter som väljs av världens medborgare.

Steg för steg

Initialt kan stater välja om deras FN-parlamentariker ska utses av ett nationellt eller regionalt parlament, eller om de utses genom direkt val. Till en början har FN:s parlamentariska församling en rådgivande funktion. Efter hand, i takt med att dess demokratiska karaktär stärks, kan dess befogenheter utvidgas. På sikt kan den parlamentariska församlingen utvecklas till ett verkligt världsparlament.

En internationell kampanj

UNPA-kampanjen lanserades 2007 och stöds av individer och institutioner från över 150 länder, varav över 1500 är eller har varit parlamentariker. Genom arbetet för en parlamentarisk församling inom FN, vill kampanjen skapa demokratisk representation av världens medborgare i FN. Detta skulle ge folkvalda representanter, inte bara stater, en direkt möjlighet att påverka global politik.

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Ny bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel.

April 2018.

The case for a UN Parliamentary Assembly and the Inter-Parliamentary Union 1000 540 DWB

The case for a UN Parliamentary Assembly and the Inter-Parliamentary Union

A new policy review was released by Democracy Without Borders titled The case for a UN Parliamentary Assembly and the Inter-Parliamentary Union. It was authored by Andreas Bummel, co-founder and executive director of the organization. POLICY REVIEW The case for a UN Parliamentary Assembly and the Inter-Parliamentary UnionAndreas Bummel2019 Download This paper looks into the…

European Parliament calls on Council to become more transparent 1023 588 Petter Ölmunger

European Parliament calls on Council to become more transparent

On 17 January 2019 the European Parliament adopted a resolution demanding the Council of the European Union (Council) to become more democratic, transparent and accountable to the European public. The resolution, that was adopted with a big majority (479 for and 18 against), calls attention to the fact that there are ”two components of the…

EIU report: Downward trend of democracy halted in 2018 1000 526 Marie Becker

EIU report: Downward trend of democracy halted in 2018

In the 2018 edition of their Democracy Index, the Economist Intelligence Unit (EIU) recently found that the downward trend of democracy in the world came to a halt for the first time in three years due to an ongoing improvement in the area of political participation. At the same time, however, the study does not…

Den globala aktionsveckan för ett världsparlament 2018 börjar om

Demokrati utan gränser behöver ditt stöd!