Om Demokrati utan gränser

Vi verkar för en demokratisk världsordning

En internationell organisation

Demokrati utan gränser är en demokratisk och medlemsbaserad ideell förening, registrerad i Sverige, och är den svenska avdelningen av den internationella organisationen Democracy Without Borders. 

Främjar global demokrati

I vår planetära tidsålder överskrider många frågor nationalstatens gränser. Detta tenderar att försvaga tilltron till demokratin. Vi stöder nationell demokratisering men fokuserar särskilt på att främja demokratisk styrning på global nivå.

Ett helhetspersektiv

Vi utgår från ett helhetsperspektiv i vårt arbete för demokratisering, från lokal till global nivå. Vår strävan omfattar dimensioner som allmänna och fria val, representation, delaktighet, förhandling och subsidiaritet.

Globala kampanjer och program

Tillsammans med partners och nationella avdelningar runtom i världen driver vi bland annat kampanjer och program för en parlamentarisk församling inom FN och för ett världsmedborgarinitiativ inom FN.
Avdelningar
Internationella sponsorer

Vi vill tacka våra huvudsponsorer 2022

GCFlogo