PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

En särskild FN-rapportör för demokrati

Opening of the 40th Session of the Human Rights Council in Geneva,
FORSKNINGSRAPPORT

A United Nations Special Rapporteur on Democracy

by Maartje Mensink

February 2023

Inför demokratitoppmötet 2021 föreslogs att FN:s råd för mänskliga rättigheter bör skapa ett nytt mandat av en särskild FN-rapportör för demokrati (UNRoD). Uppmuntrade av det stöd som förslaget fick har Democracy Without Borders (DWB) under det senaste året bedrivit forskning om möjligheten att inrätta en sådan rapportör. Bland annat hölls ett rundabordssamtal med experter i januari 2023, det första i sitt slag med fokus på detta förslag. Resultaten från detta arbete sammanfattas i denna rapport.

En rad FN-resolutioner och internationella avtal ger uttryck för demokratiska rättigheter

Analysen belyser den långvariga kopplingen mellan FN och demokrati, och visar att FN har varit tongivande i sitt stöd för demokrati från dess grundande fram till i dag. De demokratiska rättigheter som uttrycks i en rad olika FN-resolutioner och internationella avtal är hotade i många länder, och ett UNRoD skulle kunna bidra till att skydda och stärka demokratin om mandatet utformas på rätt sätt.

I rapporten diskuteras det system för “Special Procedures” som tillämpas i Rådet för mänskliga rättigheter. Samtidigt som de inbyggda begränsningarna i detta system beaktas föreslår studien ett mandat för UNRoD som fungerar på samma sätt som de andra särskilda rapportörerna, som en ombudsman och expert som tillhandahåller en institutionell och strukturell analys av läget när det gäller demokratiska rättigheter, lämnar rekommendationer för förbättringar och identifierar bästa praxis med stöd av en rådgivande nämnd, i nära samarbete med de andra rapportörerna och på grundval av breda synpunkter från medborgare, grupper i civilsamhället och andra intressenter. För detta mandat kan en demokratidefinition bygga på språkbruk som ingår i FN:s kollektivt överenskomna resolutioner och ha en rättighetsbaserad ansats.

Stöd för att skapa mandatet

Rapporten innehåller DWB:s officiella slutsatser och rekommendationer som också finns tillgängliga som ett separat policydokument. På grundval av sina undersökningar och samråd stöder organisationen skapandet av ett mandat för ett UNRoD. Bland annat ”rekommenderar organisationen att likasinnade stater som är engagerade för demokratin strävar efter att FN:s råd för mänskliga rättigheter snabbt inrättar mandatet av en särskild rapportör för demokrati”. Förhandlingarna om detta nya mandat bör inkludera relevanta experter, forskare, företrädare för civilsamhället, parlamentariker och andra intressenter”. DWB ”välkomnar och ansluter sig till samordnade insatser från civilsamhället för inrättandet av detta mandat”.

Maartje Mensink
Maartje Mensink is a third year BA International Studies student at Leiden University, where she specializes in the region East Asia with the study of mandarin. At Democracy Without Borders she was investigating the possibility of a new UN mandate, that of Special Rapporteur on Democracy.