PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Vår vision

Rätten till demokrati överskrider nationella gränser

Vår historia är full av exempel på hur människan genom samverkan har lyckats åstadkomma positiv förändring. Vetenskapliga upptäckter, tekniska innovationer och sociala framsteg har bidragit till bättre levnadsvillkor för människor runt om på jorden. Aldrig har så många människor i världen levt i fred och välstånd som nu. 

Samtidigt finns det också många exempel på hur avsaknaden av samarbete och gemensamma system har lett till förödande konsekvenser för den mänskliga civilisationen. Och idag står vi som mänsklighet inför enorma globala utmaningar. Accelererande klimatförändringar och kärnvapenkrig är två uppenbara hot som kräver gemensamma globala beslut. Pandemier, extrem fattigdom, oreglerad världshandel och instabila finansiella system är andra hot och problem där global styrning är nödvändig.

Vi tror att vi, alla tillsammans, kan klara dessa utmaningar på ett bra sätt. Men för att lyckas behöver vi bättre verktyg för global mänsklig samverkan än vad vi har nu.

Förenta Nationerna grundades efter 2:a världskriget för att främja ekonomisk utveckling 

och spridningen av mänskliga rättigheter, samt för att “rädda kommande släktled undan krigets gissel”, som det står i FN-stadgans inledning. Trots stora brister bidrar FN varje dag till ett bättre liv för miljontals människor och det finns en hög medvetenhet om de globala problemen, vilket inte minst kommer till uttryck i Agenda 2030. FN:s existens har sannolikt bidragit till undvikandet av ett tredje världskrig.

Samtidigt är det allt mer tydligt att organisationen inte på långa vägar räcker till i mötet med våra viktigaste globala frågor. Den avgörande bristen består i FN:s demokratiska underskott. Även om Agenda 2030 rymmer långtgående globala mål så finns endast svaga mekanismer för att kontrollera och följa upp att målen verkligen nås. Det saknas i organisationen en formell kanal och plattform – ett parlament valt av världens medborgare – som kan samordna och övervaka de gemensamma åtaganden. FN behöver därför nu skyndsamt uppdateras till en modern demokratisk världsorganisation, med legitimitet i världsmedborgarnas ögon och med styrka nog att forma vår gemensamma framtid på jorden på ett positivt sätt.

En parlamentarisk församling inom FN är ett avgörande steg

Demokrati utan gränser

  • verkar för upprättandet av en parlamentarisk församling i FN som ett första steg mot ett globalt parlament, ett världsparlament som väljs gemensamt av världens medborgare.
  • stimulerar ett brett och kritiskt samtal om hur demokrati på det globala planet kan utvecklas och bidra till att människor förstår sig själva som en enda mänsklighet.
  • stöder och samverkar med alla som strävar efter demokratisk utveckling på olika nivåer, från det lokala till det globala.

Vår vision är att det etableras en demokratisk beslutsförmåga på global nivå som kompletterar andra nivåer av beslutsfattande såsom regionala, nationella och lokala nivåer. En sådan kan skapas genom ett demokratiskt globalt parlament som kan stifta lagar som skyddar planeten och mänskligheten mot de globala hoten. Det behövs även myndigheter, domstolar och polisväsende som upprätthåller dessa lagar. 

Det finns antagligen en risk för problem med maktkoncentration på den globala nivån. Vi ser därför subsidiaritetsprincipen som viktig och den begränsar vilka frågor som ska hanteras på den globala nivån. Exakt vilka frågor blir något som får förhandlas fram. Men att det idag saknas en global beslutsnivå borde vara uppenbart för de allra flesta.