PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Över 100 organisationer i gemensamt upprop för ett mer demokratiskt FN

Photo: (c) International Service for Human Rights. With kind permission.

Inför den internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred, 24 april, har en grupp av över 100 civilsamhällesorganisationer lanserat ett upprop för ett mer inkluderande och demokratiskt FN. Bland de som ställt sig bakom uppropet finns organisationer som Avaaz, Greenpeace och Open Society Foundations samt civilsamhällesnätverk som the Coalition for the UN We Need, Forus International, Together 2030 och Together First. 

Initiativtagare till kampanjen är CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Democracy International och Democracy Without Borders. Under parollen “We the Peoples”, en referens till de inledande orden i FN-stadgan, uppmanar uppropet FN och dess medlemsstater att implementera tre specifika reformer med syfte att ge folket, valda representanter och civilsamhället en starkare röst och mer inflytande i den globala styrningen.

Tre krav med ”transformerande potential”

Uppropet ”för en inkludernade global styrning” uppmanar för det första till skapandet av en mekanism för världsmedborgarinitiativ som gör det möjligt för medborgare att föra upp frågor på FN:s generalförsamlings eller FN:s säkerhetsråds agenda om förslaget uppnår en viss nivå av folkligt stöd.

Loggor tillhörande några av de organisationer som ställt sig bakom uppropet, wethepeoples.org

För att stärka den demokratiska representationen kräver uppropet också att det upprättas en parlamentarisk församling inom FN, sammansatt av valda representanter, som kan agera vakthund och “stärka kopplingen mellan folket och FN samt reflektera en bred mångfald av globala perspektiv.”

Slutligen rekommenderar uppropet att det inrättas ett FN-sändebud för civilsamhället i syfte att “bevaka implementeringen av en bredare strategi för att stärka civilsamhällets deltagande och röster inom FN”.

Uppropet understryker att de föreslagna förändringarna “kommer stärka den globala styrningens legitimitet och underlätta dess transformerande potential.” Enligt Lysa John, generalsekreterare för CIVICUS, skulle ”dessa tre initiativ ha potential att förändra spelplanen och lösa upp blockeringar inom FN-systemet. Om de genomförs på allvar kommer de att möjliggöra för FN att svara upp mer effektivt och med högre grad av inkludering på globala utmaningar som diskriminering, ojämlikhet, konflikter och klimatförändringar”, förklarade hon.

Direktorn för Democracy Without Borders, Andreas Bummel, sa att om vi ska “stärka och revitalisera multilateralismen behöver den öppnas upp för mer delaktighet och för deltagande som går bortom medlemsstaterna. Detta är vad våra tre förslag skulle bidra till.”

Bidrag till FN:s ”gemensamma agenda”

En resolution som antogs av FN:s generalförsamling med anledning av organisationens 75-årsjubileum 2020 gav generalsekreterare António Guterres i uppdrag att ställa samman en rapport för att främja en “gemensam agenda” som inbegriper en uppgradering av FN och ett stärkande av dess partnerskap.

“Det är av yttersta vikt att vi använder detta tillfälle för att skapa ett ändamålsenligt FN. Vi uppmanar generalsekreteraren att leda FN in i en ny och mer deltagandebaserad era”, sa Bruno Kaufmann, styrelseledamot i Democracy International.

Under 2020 genomförde FN en serie globala offentliga samråd. Enligt FN:s rapport från dessa konsultationer hörde en parlamentarisk församling inom FN och en mekanism för världsmedborgarinitaitiv inom FN till de idéer som oftast fördes fram av medborgare som förslag på hur FN kan stärkas och förnyas.

På sociala medier använder kampanjen hashtaggen #WeThePeoples. Anslut dig eller din organisation här.