PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

FN förnyar åtagandet för demokrati och mänskliga rättigheter

General Assembly 75th session: 2nd plenary meeting Organization of work, adoption of the agenda and allocation of items: reports of the General Committee

Deklaration om högtidlighållandet av Förenta Nationernas 75-årsjubileum

Enligt en deklaration som antogs 21 september av FN i New York förnyade världens stats- och regeringschefer sitt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter.

Dokumentet hävdar att regeringar ”kommer att efterleva internationell rätt och säkerställa rättvisans gång” och att de ska ”fortsätta att främja respekten för demokrati och mänskliga rättigheter” samt “förespråka demokratiskt styrelseskick och rättstaten.”

Sammantaget innehåller deklarationen 21 stycken som behandlar en rad olika ämnen, däribland att skydda planeten, främja fred, förhindra konflikter, sätta kvinnor och flickor i centrum, uppgradera FN, hållbar finansiering, digital samverkan och global krisberedskap med tanke på Covid-19-pandemin.

Uttalandet konstaterar att utsläpp av växthusgaser måste minska och att hållbara konsumtion- och produktionsmönster måste uppnås och att ”detta kan inte vänta.” När det gäller partnerskap säger deklarationen att FN måste göras mer inkluderande och “samverka med alla berörda intressenter.”

Dessa stora ord måste nu följas av handling

Dokumentet hävdar att stats- och regeringschefer ”ska arbeta tillsammans med partners för att stärka samordning och global styrning för nuvarande och kommande generationers gemensamma framtid.”

I näst sista stycket uppmanas FN:s generalsekreterare António Guterres att lägga fram en rapport med rekommendationer ”för att befordra vår gemensamma dagordning och svara på nuvarande och framtida utmaningar.”

Democracy Without Borders direktor, Andreas Bummel, kommenterade att kontrasten mellan denna deklaration och verkligheten i världen inte kunde vara ”mer drastisk”.

”I själva verket”, sade han, är ”demokrati, mänskliga rättigheter och multilateralism under attack, och motståndet är litet”.

”Dessa stora ord måste nu följas av handling. Det är berättigat att hysa starka tvivel om att detta kommer att ske. Ändå är denna deklaration ett viktigt dokument. Den är en måttstock genom vilken regeringar och FN kan bedömas. Vi kommer att påminna dem om deras åtaganden ”, sade Bummel.

Democracy Without Borders uppmanade FN:s generalsekreterare att stödja åtgärder som skulle stärka FN:s demokratiska karaktär. Den Berlinbaserade internationella civilsamhällsorganisationen främjar upprättandet av en medborgarvald parlamentarisk församling inom FN och ett instrument för världsmedborgarinitiativ som skulle göra det möjligt för medborgarna att föra fram förslag på FN:s agenda.

FN:s högnivå-resolution antogs den 21 september 2020 av FN:s generalförsamling med anledning av världsorganisationens 75-årsjubileum. På grund av Covid-19-begränsningar var världsledarna själva inte närvarande. Förinspelade videor visades i generalförsamlingens plenisal i FN:s högkvarter.