PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Civilsamhället kräver meningsfull inkludering i FN:s framtidstoppmöte

Flags outside the GA Hall during the General Assembly 75th session: General Debate

Över 350 civilsamhällesorganisationer som ingår i UNmute-initiativet har gjort ett gemensamt uttalande till FN där de kräver mer omfattande samråd och engagemang i förberedelseprocessen inför FN:s framtidstoppmöte som planeras till september 2024. Bland undertecknarna finns CIVICUS, Amnesty International, Human Rights Watch, Forus, United Nations Foundation, Coalition for the UN We Need, World Vision International och Greenpeace.

Samtidigt som organisationerna välkomnar FN:s ansträngningar att engagera civilsamhället inför publiceringen av det första utkastet till ”Pact for the Future” och inbjudan till virtuella och personliga konsultationer, uttrycker de stor oro över de begränsade möjligheterna till meningsfullt deltagande. De menar att detta kan undergräva FN:s åtagande om inkludering, som beskrivs i FN-generalsekreterares rapport ”Our Common Agenda” som är utgångspunkten för framtidstoppmötet. Uttalandet pekar på en skillnad i möjligheter till engagemang mellan medlemsstaterna, som har direkta kanaler för input, och det civila samhället, som är hänvisat till mindre verkningsfulla samråd, främst virtuella sådana, och skriftliga inlagor.

Organisationerna varnar för att civilsamhällets bidrag kan komma att åsidosättas

Vid ett samråd med FN:s generalförsamlings ordförande om framtidstoppmötet den 12 december 2023 påminde Democracy Without Borders medarbetare Rita Kakati Shah FN om de förslag till inkluderande global styrning som kampanjen ”We The Peoples” har lagt fram sedan 2021. Bild: Skärmdump från FN:s webbsändning.

Organisationerna slår larm om att civilsamhällets bidrag kan komma att åsidosättas och ifrågasätter effektiviteten i de nuvarande mekanismerna för deltagande, och konstaterar i uttalandet att ”vi är oroliga för att våra synpunkter förbises”. Även om ett stort antal grupper bidrog till de samråd med det civila samhället som organiserades av de båda parterna i förhandlingarna, Tyskland och Namibia, verkar det som om få av dem anser att detta hade ett faktiskt inflytande på det första utkastet till ”Pact for the Future”.

Bristen på direktkontakt med medlemsstaterna och de begränsade möjligheterna till samskapande ses som stora hinder för att främja en verkligt inkluderande dialog. Dessutom lyfts tillgänglighetsutmaningarna för icke-engelsktalande och personer utanför New York på grund av slutna informella samråd och avsaknaden av tolkningstjänster fram som hinder för en verkligt global och inkluderande process.

Medan FN förbereder sig för en civilsamhälleskonferens i Nairobi i maj 2024 efterlyser uttalandet en övergång till ett mer inkluderande ramverk som tillgodoser ett mångsidigt och meningsfullt deltagande från alla samhällssektorer, inklusive historiskt marginaliserade och underrepresenterade grupper. För närvarande är konferensen för civilsamhället endast öppen för företrädare för icke-statliga organisationer med rådgivande status i FN:s ekonomiska och sociala råd, anslutna till FN:s avdelning för global kommunikation eller sådana som kan tillhandahålla en skriftlig referens från ett FN-organ.

Uttalandet innehåller specifika rekommendationer

Uttalandet innehåller specifika rekommendationer för att öka civilsamhällets deltagande, såsom att skapa inkluderande plattformar för engagemang, tilldela särskilda platser för representanter för civilsamhället och inrätta ett kontor för ett särskilt FN-sändebud för civilsamhället. Framtidspakten bör ge mandat för en omfattande översyn av det civila samhällets engagemang i FN-processer, heter det i uttalandet. Dessa steg är tänkta att säkerställa att toppmötet inte bara lyssnar till utan också agerar utifrån det civila samhällets olika perspektiv.

”Det gemensamma uttalandet från grupper i civilsamhället understryker vikten av att omvärdera det nuvarande engagemanget för att säkerställa att FN inte bara ger en läpparnas bekännelse till inkludering utan förkroppsligar det i det slutliga dokumentet från framtidstoppmötet”, sade Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, som också stöder uttalandet.

En internationell petition som nyligen lanserades av den tyska ideella organisationen WeQ Institute på plattformen change.org säger att ”Pact for the Future” bör ”ge FN:s generalsekreterare mandat att noggrant utvärdera de reformförslag som lämnats av civilsamhället och, i detta syfte, genomföra öppna och inkluderande samråd med medlemsstater, icke-statliga organisationer ackrediterade till FN, andra civilsamhällesorganisationer och andra intressenter, valda representanter och experter.”