PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Rapport: Planetär kris kräver brådskande och djärva internationella förändringar

Fire fighting helicopter carry water bucket to extinguish the forest fire

I samband med att FN:s 28:e klimatförhandlingar inleddes i Dubai (COP28) varnar en grupp experter för att det krävs brådskande och djärva förändringar av det internationella systemet för att ta itu med klimatkrisen.

Enligt en rapport som publicerades av Climate Governance Commission tidigare i veckan står världen inför ”ett allt djupare planetärt nödläge” och ett ”tillstånd av global polykris” som kännetecknas av en bred inverkan av ”pågående eller nära förestående överskridanden av flera planetära bio-systemstödjande gränser”. Kommissionen anser att den nuvarande politiken och institutionella responsen ”dramatiskt släpar efter” när det gäller att hantera situationen.

Även om de aktuella utmaningarna är ”skrämmande” anser kommissionen att de är ”möjliga att lösa” om långtgående åtgärder vidtas nu för att avvärja ”det värsta”. I rapporten betonas behovet av ”nya tillvägagångssätt för global styrning” och förslag presenteras på kort och medellång sikt ”för viktiga och betydande förbättringar av styrningen i hela det internationella systemet” som bör genomföras inom ett till fem år. Bland de omedelbara åtgärder som rekommenderas finns en deklaration om ett planetärt nödläge från FN:s generalförsamling och en översyn av FN:s klimatförhandlingar så att de ger bättre resultat.

En omedelbar översyn av FN:s klimatförhandlingsprocess

Governing Our Planetary Emergency: Report of the Climate Governance Commission, November 2023

Gruppen, som består av 36 medlemmar och ”bidragande experter”, leds av Mary Robinson, Irlands tidigare president, María Fernanda Espinosa, tidigare ordförande för FN:s generalförsamling, och Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research. I förordet skriver ordförandena att kommissionen syftar till att ”initiera en förändring i den globala styrningen och tillhandahålla en praktisk väg framåt för ambitiösa och genomförbara klimatåtgärder, som säkerställer en säker, blomstrande och hållbar framtid för alla”.

”Utrustade med nya befogenheter och möjligheter måste nuvarande och nya internationella styrningsinstitutioner utöva kompetent krisledarskap, utveckla och distribuera beredskapsplaner, katastrofberedskap och en ny generation av effektiva policyer”, står det i rapporten.

Förutom ”brådskande förbättringar” av FN:s klimatförhandlingsprocess och att FN utlyser ett planetärt nödläge, innehåller de kortsiktiga ”arbetsförslag” som läggs fram i dokumentet bland annat att ”utveckla en planetär nödplan”, skapa ett ”Science-Policy-Action Network” som övervakar planetära gränser, erkänna miljön som en viktig pelare i FN:s verksamhet utöver utveckling, fred och säkerhet samt mänskliga rättigheter, stärka rollen för FN:s miljöprogram; ett antal ekonomiska och finansiella åtgärder, inklusive en ”kalibrerad global koldioxidskatt” och en internationell avgift på kortfristig valutahandel, stärkta rättsliga ramar, inklusive bättre användning av Internationella domstolen, nya mekanismer för medborgardeltagande, harmonisering av handels- och investeringslagstiftning med klimatpolitiken, åtagande för företagen att genomföra en ekologisk övergång genom ”högkvalitativa frivilliga till obligatoriska standarder” samt bättre representation av lokala myndigheter på multilaterala arenor.

Förslagen måste genomföras inom ett till fem år

När det gäller ”medborgarnas deltagande i den globala styrningen” hänvisar rapporten till de förslag som framförts av kampanjen ”We the Peoples” för en inkluderande global styrning, som stöds av över 200 grupper och nätverk inom civilsamhället. Inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN, förkortat UNPA, ”skulle ge valda medborgarrepresentanter en roll i fastställandet av FN:s agenda och beslutsfattande”, förklaras det i dokumentet. Vidare står det att ”genom särskilda utskott skulle arbetet i en UNPA över tid kunna kopplas till relevanta organ, institutioner och verksamheter inom och utanför FN-systemet efter behov, vilket skulle göra det till ett parlamentariskt paraply för multilateralt samarbete som bidrar till att övervinna fragmentering. Till en början skulle arbetet kunna fokusera på utvalda frågor som klimatpolitik.”

Som komplement till en UNPA ”skulle det finnas parallella, stödjande mekanismer i form av ett FN-sändebud för det civila samhället på under- eller biträdande generalsekreterarnivå för FN-systemet” och ”ett världsmedborgarinitiativ, ett instrument som gör det möjligt för medborgare att lägga fram förslag om viktiga frågor av globalt intresse för diskussion och ytterligare åtgärder på högsta politiska nivå.”

En parlamentarisk församling inom FN för att förbättra representation och ansvarsskyldighet

”Med tanke på den globala polykrisen och den globala styrningens systematiska misslyckanden, särskilt när det gäller klimatpolitiken, måste vi förbättra effektiviteten, trovärdigheten och legitimiteten hos de internationella styrsystemen i ett antal avseenden. Övervägandet att inrätta ett globalt parlamentariskt rådgivande organ är ett viktigt inslag i detta”, kommenterade folkrättsjuristen Maja Groff, kommissionens sammankallande.

Förutom att vidta de kortsiktiga åtgärderna föreslås i rapporten att ”planering och seriösa expertdiskussioner om förbättrad internationell styrning av nästa generation”, som ska genomföras inom tre till fem år, ”bör inledas nu”.

En Global Environment Agency som central myndighet på området

Detta inkluderar att omvandla FN:s miljöprogram till en ”global miljöbyrå” som fungerar ”som en central myndighet för klimat och andra viktiga planetära miljöfrågor” och som på lång sikt har mandat att fatta bindande beslut baserade på majoritetsomröstning. Vidare rekommenderas en internationell miljödomstol med obligatorisk jurisdiktion samt att det internationella finansiella systemet ”omskapas”. Kommissionen föreställer sig att FN:s säkerhetsråd skulle omvandlas till ett ”verkställande råd” med genomförande av kollektiv säkerhet som en av en rad funktioner. UNPA skulle i sin tur ”kunna stärkas med tiden” och tillhandahålla ”den globala miljöbyråns rådgivande och lagstiftande funktioner”, en ”integrerad strategi för global styrning av relaterade frågor” samt ”ansvarsskyldighet för global styrning gentemot folket”.

Enligt rapporten planerar kommissionen att bilda ”olika arbetsgrupper på hög nivå för att förfina sina rekommendationer och förespråka deras åtföljande omvandlingar”. Dessutom samarbetar kommissionen med World Federalist Movement och Citizens for Global Solutions för att inrätta kampanjen Mobilizing an Earth Governance Alliance, kort MEGA, som ”strävar efter att förena statliga och icke-statliga aktörer i en ny typ av smart koalition för att hantera den planetära nödsituationen”.

Den officiella lanseringen av MEGA är planerad att äga rum i januari 2024. Democracy Without Borders är en av de organisationer som är med och stöder initiativet.

Climate Governance Commission anser att FN:s så kallade ”Summit for the Future” som planeras till september 2024 är en möjlighet att genomföra några av dess förslag.