PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Parlamentariker från mer än 40 länder kräver ett demokratiskt FN

UN Flag

I ett uttalande som publicerades den 26 januari 2022 kräver över 120 sittande parlamentariker från mer än 40 länder och sex kontinenter att Förenta Nationerna och dess medlemsstater stärker världsorganisationen och gör den mer demokratisk och inkluderande.

Uttalandet anser att tre förslag bör genomföras: ett världsmedborgarinitiativ inom FN som möjliggör för människor att lägga fram förslag kring viktiga frågor av globalt intresse; en parlamentarisk församling inom FN som inkluderar valda representanter; och ett FN-sändebud för civilsamhället för att främja deltagandet av civilsamhällets företrädare.

Parlamentarikeruttalandet ger politiskt stöd åt en global kampanj som mobiliserar för dessa förslag. Kampanjen, som stöds av runt 200 civilsamhällsorganisationer, har fått namnet “We The Peoples”, med anspelning på FN-stadgans inledande ord. Parlamentarikeruttalandet lanserades efter att FN-generalsekreteraren António Guterres i september 2021 publicerade sin rapport “Our Common Agenda”, en rapport som underströk behovet av starkare delaktighet och inkludering av olika aktörer i FN:s arbete men som saknade rekommendationer om nödvändiga reformer för att åstadkomma detta.

Parlamentarikeruttalandet understryker att ”existerande mekanismer är otillräckliga”. Undertecknarna av uppropet föreslår skapandet av en ”vängrupp för inkluderande global styrning” som arbetar för att främja dessa tre förslag ”i samarbete med parlamentariker, civilsamhälle och experter”, med sikte på det framtidstoppmöte (Summit of the Future) som Guterres har föreslagit ska hållas 2023.

Uttalandet skickar en stark signal om att den globala styrningen behöver genomgå en demokratisk förvandling

Democracy Without Borders, Democracy International och CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation är de ledande organisationerna bakom kampanjen “We The Peoples”. De kommenterade att stödet från parlamentariker runt om i världen – mitt under pågående global pandemi och klimatkris – skickar starka signaler om att den globala styrningen nu skyndsamt behöver genomgå en demokratisk förvandling för att föra vanliga medborgare närmare FN och det globala beslutsfattandet.

Uttalandet sprids på Twitter med hashtag #WeThePeoples

Parlamentariker kommenterar

Riksdagsledamoten Johan Büser, en av uppropets undertecknare, kommenterade: “FN ska vara en förebild när det gäller demokrati och delaktighet. Det handlar om organisationens trovärdighet, men också om att skapa förutsättningar för en mer effektiv global styrning.”

Även riksdagsledamoten Sofia Westergren ställde sig bakom uppropet med följande kommentar: “Vi lever i en allt mer sammankopplad värld. För att kunna försvara och stärka demokratin nationellt krävs det därför att vi verkar för demokratiska reformer också på global nivå, och inte minst inom FN.”

FN ska vara en förebild när det gäller demokrati och delaktighet

Här nedan följer ytterligare ett urval av uttalanden som inkommit från parlamentariker runtom i världen.

Den sydafrikanske parlamentarikern Ashor Sarupen anslöt sig till uppropet med följande kommentar: “FN måste reformeras för att förbli relevant i vår tid. Väljare kräver insyn och tillgänglighet i allt högre utsträckning. Det är inte tillräckligt att staters intressen representeras samtidigt som medborgarna i dessa stater antingen är splittrade eller förtryckta.”

Vad det gäller vikten av att inkludera civilsamhället i den globala styrningens strukturer sa den tyska parlamentarikern Susanne Menge: “Att involvera civilsamhällets representanter skulle bidra till att stärka det partnerskapsbaserade samarbetet gentemot maktpolitiska intressen samt stärka den sociala och ekologiska kompetensen i vår värld.”

Angela Brown Burke från Jamaicas parlament kommenterade att “vanliga människor måste hamna i centrum, särskilt med tanke på att de påverkas direkt av de beslut som regeringarna fattar”.

Nik Nazmi Nik Ahmad, ledamot av Malaysias parlament, sa: “Det finns ett djupt behov av förändring inom Förenta Nationerna. Jag är övertygad om att andan och förslagen som ryms i detta uttalande kommer hjälpa FN att mer effektivt hantera frågor som klimatförändringarna, fattigdom, hunger, våld och exkludering.”

Ivone Soares, ledamot av parlamentet i Moçambique, kommenterade slutligen: ”FN har inget eget organ som för samman parlamentariker så att de kan involveras och utöva översyn. Att upprätta en sådan församling skulle innebära en milstolpe tillsammans med förslagen för att stärka medborgarnas och civilsamhällets röst.”

Parlamentarikeruttalandet och listan med undertecknare har publicerats här.