PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Jo Leinen & Andreas Bummel

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Läs boken om global demokrati av Jo Leinen & Andreas Bummel.

Globala utmaningar som krig, klimatförändringar, fattigdom och ojämlikhet är övermäktiga för nationalstater och nuvarande internationella institutioner. För att kunna göra rätt krävs mer än att ha rätt politik; det krävs även att ha rätt politiska strukturer för att kunna implementera politiken. För att åstadkomma en fredlig, rättvis och hållbar världscivilisation krävs ett evolutionärt steg mot en federal global regering. Skapandet av ett demokratiskt världsparlament är hörnstenen i detta projekt. 

Läs om denna revolutionerande idés historia, nutida relevans och framtida implementering. 

Boken publicerades i april 2018.

Boken kan beställas hos återförsäljare och internetbokhandlar runt om i världen och finns tillgänglig som e-bok, pocket och inbunden. 

Läs mer om de bokpresentationer som hållits i  New York, Bryssel och Stockholm.

Kom med i samtalet på Twitter. Hashtag: #worldparliament.

Published with kind support of the Foundation for European Progressive Studies, the Workable World Trust and Stiftung Apfelbaum. 

Om boken

Idéns historia och pionjärer

Bokens första del undersöker kosmopolitismens och världsparlamentets idéhistoriska och filosofiska grunder. Genom att teckna idéns historiska utveckling från antiken via den franska revolutionen fram till våra dagar fyller boken ett tidigare akademiskt tomrum .

Relevans i vår tid

Bokens andra del sätter in idén om ett världsparlament i de globala utmaningarnas kontext. Hur relaterar ett världsparlament till frågor som klimatförändringar, de planetära gränserna, hanteringen av allmänna tillgångar, de finansiella systemens stabilitet, bekämpningen av skatteflykt, terrorism och organiserad brottslighet, nedrustning och skyddandet av mänskliga rättigheter?

Här visas också hur byggandet av global demokrati spelar en avgörande roll för bekämpningen av hunger, fattigdom och ojämlikhet, och för utvecklingen av en global vattenpolitik. Vidare behandlas den snabba utvecklingen i områden som bio- och nanoteknik, robotteknik och artificiell intelligens som reser fundamentala frågor som mänskligheten inte är institutionellt förberedd för.

Genomgående pekar författarna på bristerna och tillkortakommandena i den rådande internationella ordningenoch understryker att rätten till demokrati inte bara gäller på lokal och nationell nivå, utan också på global nivå. Mot bakgrund av den transnationella elitens maktstrukturer argumenterar boken för en mer rättvis ordning och kartläggerutvecklingen av ett planetärt medvetande och en global solidaritet.

Framtida genomförande

Bokens tredje del diskuterar möjliga vägar och scenarier för realiseringen av ett världsparlament och övergången till en demokratisk världsordning. Författarna intar ett pragmatiskt förhållningssätt och föreslår som ett första steg att det upprättas en rådgivande parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna.  

Författarna

Andreas Bummel

född i Kapstaden 1976, grundare av Democracy Without Borders och av den internationella kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN (UNPA-kampanjen).

Jo Leinen

född i Bisten, Tyskland 1948, tidigare ledamot i Europaparlamentet och tidigare miljöminister i den tyska delstaten Saarland.