Uppmaning om att inrätta
en särskild FN-rapportör för demokrati

på 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 2023

Publicerades den 20 november 2023

Globala rapporter om demokratins och de mänskliga rättigheternas tillstånd visar att demokratin är hotad och att auktoritära regimer är på frammarsch. Civilsamhällets utrymme och medborgerliga friheter är föremål för kraftiga och ökande inskränkningar i många länder. Dessutom sker en demokratisk tillbakagång eller en nedgång i demokratins kvalitet i såväl nyare som sedan länge etablerade demokratier i alla regioner.

I detta läge behöver FN göra mer för att stärka mänskliga rättigheter och demokrati. Undertecknade organisationer och individer uppmanar därför FN:s råd för mänskliga rättigheter att inrätta ett nytt mandat: en särskild FN-rapportör för demokrati (UNRoD).

Att skydda de mänskliga rättigheterna är en av FN:s grundpelare och demokrati är ett av dess kärnvärden. De inledande orden i FN-stadgan, ”Vi , de förenade nationernas folk”, antyder ett stöd för demokratin. I dessa ord understryks den centrala demokratiska principen att all offentlig makt måste utgå från folkviljan.

Ett demokratiskt samhälle erbjuder de bästa förutsättningarna för att säkerställa mänskliga rättigheter för alla, i synnerhet för minoriteter och exkluderade grupper. Samtidigt är ett fullständigt genomförande av de mänskliga rättigheterna grunden för ett demokratiskt samhälle. FN måste erkänna sambandet mellan demokrati och mänskliga rättigheter och bidra till att ytterligare stärka det demokratiska styret. En särskild FN-rapportör för demokrati kommer att tjäna detta syfte.

Det nya mandatet kommer att bygga på och vägledas av de principer som FN fastställt i tidigare och nuvarande resolutioner och instrument, däribland 1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1966 års internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Wiendeklarationen från 1993 års världskonferens om de mänskliga rättigheterna.

Rapportören skulle få i uppdrag att undersöka demokratins tillstånd i världen ur ett bredare perspektiv och gå utöver, komplettera och koppla samman analyser och data i specifika sakfrågor som undersöks av de befintliga mandat som inrättats av rådet för mänskliga rättigheter och som handlar om demokratiska rättigheter som åsikts- och yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet, domares och advokaters oberoende, religions- och trosfrihet, minoritetsfrågor samt människorättsförsvarare.

UNRoD skulle undersöka de utmaningar och möjligheter som är relaterade till demokratins förverkligande. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, konstitutionella och institutionella arrangemang såsom maktdelning, parlamentens effektivitet, fria, rättvisa och konkurrenskraftiga val och valmiljöer, politiskt deltagande, inklusive av minoriteter och kvinnor, direkta och deliberativa mekanismer samt civilsamhällets utrymme och medborgerliga friheter.

Med stöd av en oberoende rådgivande kommitté kommer rapportören att samla in, hantera och bedöma information, uppgifter och bevis samt genomföra och utvärdera forskning. Mandatinnehavaren kommer vid behov att samarbeta med medlemsstaterna, andra rapportörer, relevanta intressenter och allmänheten. Rapportören kommer i synnerhet att söka synpunkter från medborgare och grupper i civilsamhället, och beakta civilsamhällets avgörande roll för att stärka och skydda demokratin. Rapportören kommer att dela observationer om brister men också om bästa praxis och ge rekommendationer till förbättringar, och därmed bland annat fylla en viktig tillsynsfunktion.

På 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och 30-årsdagen av Wiendeklarationen uppmanar vi alla regeringar som är engagerade för demokratin att stödja inrättandet av detta nya mandat under överinseende av rådet för de mänskliga rättigheterna. Vi uppmanar likasinnade organisationer, beslutsfattare och enskilda att ansluta sig till vår sak och stödja denna uppmaning.

Global reports on the state of democracy and human rights indicate that democracy is threatened and authoritarianism is on the rise. Civic space and freedoms are fiercely and increasingly restricted in many countries. In addition, democratic backsliding or a decline in the quality of democracy is occuring in newer as well as long-established democracies across all regions.

In this situation, the United Nations needs to do more to strengthen human rights and democracy. The undersigned organizations and individuals thus call for the creation of a new mandate by the UN’s Human Rights Council: a UN Special Rapporteur on Democracy (UNRoD).

Protecting human rights is a fundamental pillar of the UN and democracy is one of its core values. The opening words of the UN Charter, ”We the Peoples,” imply support for democracy. They underscore the central democratic principle that public authority must derive from the will of the people.

A democratic society offers the best conditions for guaranteeing human rights for all, in particular minorities and excluded groups. At the same time, full implementation of human rights is a foundation of a democratic society. The UN needs to recognize the nexus between democracy and human rights and help further strengthen democratic governance. A UN Special Rapporteur on Democracy will serve this purpose.

The new mandate will be based on and guided by principles the UN enshrined in past and present resolutions and instruments, including the 1948 Universal Declaration of Human Rights, the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights and the 1993 Vienna Declaration of the World Conference on Human Rights.

The Rapporteur would be mandated to investigate the state of democracy around the world from a broader perspective, going beyond, complementing and linking together analysis and data on specific issues being investigated by existing mandates set up by the Human Rights Council that deal with democratic rights such as freedom of opinion and expression; peaceful assembly and association; independence of judges and lawyers; freedom of religion or belief; minority issues; as well as human rights defenders.

The UNRoD would examine challenges and opportunities related to the realization of democracy. This includes, but is not limited to, constitutional and institutional arrangements such as checks and balances; effectiveness of parliaments; free, fair and competitive elections and election environments; political participation including of minorities and women; direct and deliberative mechanisms; as well as civic space and freedoms.

The Rapporteur, assisted by an independent advisory board, will gather, manage, and assess information, data and evidence as well as conduct and evaluate research. The mandate holder will engage, as appropriate, with Member States, other Rapporteurs, relevant stakeholders, and the public. In particular, the Rapporteur will seek input from citizens and civil society groups, acknowledging the crucial role of civil society in strengthening and protecting democracy. The Rapporteur will share observations on shortcomings but also on best practices and offer recommendations for improvement, thus serving an important oversight function, among other things.

On the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 30th anniversary of the Vienna Declaration, we call on all governments that are committed to democracy to support the establishment of this new mandate under the auspices of the Human Rights Council. We call on like-minded organizations, policy-makers and individuals to join our cause and endorse this appeal.

Fyll i detta formulär för att stödja uppmaningen

  First name:

  Last name:

  Email:

  Your country:

  Current and/or former positions and affiliations:

  Please check if you wish to sign on behalf of an organization.

  I represent the following organization and confirm that it has endorsed the statement:

  Organization name:

  Country of headquarters:

  Only the organization is to appear on the list of endorsements. Do not add my name.

  Share a personal statement on the initiative (optional):

  Characters left: 180

  Yes, please keep me posted by email. You can unsubscribe at any time.

  Please prove you are human by selecting the cup.