• DEMOCRACY WITHOUT BORDERS

Mer om UNPA-kampanjen

United Nation Parliamentary Assembly = UNPA

Kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna (UNPA-kampanjen) är ett globalt nätverk av lagstiftare, NGOs och aktivister som vill verka för att FN-systemet och vårt globala samhälle demokratiseras genom att det upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament.

UNPA-förslaget går kortfattat ut på att det i enlighet med artikel 22 i FN-stadgan upprättas en i första skedet rådgivande parlamentarisk församling inom FN. Den parlamentariska församlingen kan sedan gradvis utrustas med ytterligare befogenheter inom FN-systemet och på längre sikt bli ett direktvalt FN-parlament. Syftet skulle vara att göra FN och styrningen av vårt globala samhälle mer demokratisk, att skapa en kanal och en plattform för ”de förenta nationernas folk” (och inte bara deras regeringar), och att ge den enskilda människan och den samlade mänskligheten en röst i våra globala beslutsprocesser.

UNPA kan upprättas med 2⁄3 majoritet i FN:s generalförsamling. Säkerhetsrådet skulle alltså inte kunna blockera ett sådant beslut.

På UNPA-kampanjens hemsida finns för nedladdning en samling dokument som ytterligare och mer detaljerat beskriver syftet med en parlamentarisk församling inom FN, vilken funktion församlingen skulle ha inom FN-systemet och hur den kan upprättas i enlighet med FN-stadgan.

Appell för upprättandet av en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna

Mänskligheten står inför uppgiften att säkra framtida generationers överlevnad och välbefinnande samt att bevara jordens livsförutsättningar. Vi är övertygade om att alla människor måste komma samman i gemensamma ansträngningar för att kunna klara de stora utmaningar som utgörs av sociala och ekonomiska orättvisor, massförstörelsevapen, terrorism och hotet mot de globala ekosystemen.

För att värna det internationella samarbetet, säkra och sprida FN:s legitimitet och stärka dess möjlighet att agera, måste människor inkluderas i FN:s aktiviteter och dess internationella organisationer på ett mer direkt och effektivt sätt. Därför rekommenderar vi att demokratiskt deltagande och representation på den globala nivån gradvis genomförs.

Vi anser att upprättandet av en rådgivande parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna är ett nödvändigt steg. Genom en sådan församling kan det etableras en viktig länk mellan FN, FN-systemets organisationer, regeringar, nationella parlament och civilsamhället, utan att det behöver göras någon ändring i FN-stadgan i första skedet.

En sådan församling skulle inte bara bli en ny institution. Som medborgarnas röst skulle församlingen vara en manifestation och ett verktyg för en förändrad medvetenhet och förståelse för internationell politik. Församlingen skulle kunna bli en politisk katalysator för vidare utveckling av det internationella systemet och av internationell rätt. Den skulle också väsentligt bidra till FN:s förmåga att förverkliga sina höga mål och att forma globaliseringen positivt.

En parlamentarisk församling inom FN kunde initialt vara sammansatt av nationella parlamentariker. Steg för steg bör den förses med verkliga rättigheter till information, deltagande och kontroll gentemot FN-systemets olika delar. I ett senare skede skulle församlingen kunna väljas direkt.

Vi vädjar till Förenta Nationerna och till medlemsstaternas regeringar att upprätta en parlamentarisk församling inom FN. Vi uppmanar alla organisationer, beslutsfattare och medborgare som är engagerade för gemensamma internationella och globala intressen att stödja denna appell.


Skriv under appellen

Globalt stöd för förslaget

UNPA-kampanjen stöds av cirka 1500 sittande och tidigare parlamentariker från mer än 100 olika länder, och av en mängd framträdande personligheter, nobelpristagare, FN-tjänstemän, akademiker, NGOs och aktivister från hela världen.

Det har antagits resolutioner till stöd för upprättandet av UNPA i exempelvis Europarådets parlamentariska församling (PACE), Europaparlamentet, Panafrikanska parlamentet, i det kanadensiska underhuset och i den argentinska senaten.

2012 publicerade Dag Hammarskjöld Foundation i samarbete med svenska FN-förbundet en skrift med reformförslag för ett mer demokratiskt FN, bland annat upprättandet av UNPA.

I oktober 2013 presenterade FN:s oberoende rapportör för främjandet av en demokratisk och rättvis internationell ordning, Alfred de Zayas, ”konkreta och pragmatiska rekommendationer” för en mer rättvis och demokratisk värld. De Zayas rapport lyfter särskilt fram förslaget att det bör upprättas en parlamentarisk församling inom FN (UNPA), som ett första genomförbart steg på väg mot ett framtida FN-parlament.

I juni 2015 presenterade Kommissionen för global säkerhet, rättvisa och styrning, ledd av USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright och Nigerias tidigare utrikesminister Ibrahim A. Gambari, en rapport med förslag på hur vi kan möta den globala styrningens kris. Enligt rapporten skulle upprättandet av ett parlamentariskt organ inom FN innebära ett ”pragmatiskt försök att stärka relationen mellan FN och medborgarna och att överbrygga världsorganisationens demokratiska underskott.” Vidare skulle ett sådant organ enligt kommissionen utgöra ett ”komplement till det viktiga arbete som den Interparlamentariska Unionen (IPU) utför.”

Svenskt stöd för förslaget

UNPA-kampanjen stöds av cirka 45 svenska riksdagsledamöter och europaparlamentariker, från 6 nationella partier, och av en mängd företrädare från det svenska civilsamhället. På kampanjens hemsida finns en lista över svenskar som stöder UNPA-förslaget. Exempel på svenska organisationer som uttryckt stöd för förslaget är Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Kristna fredsrörelsen, Miljöpartiet och Socialdemokratiska Arbetarpartiets ungdomsförbund (SSU).

“Vi måste främja en demokratisering av globaliseringen innan globaliseringen förstör grunderna för nationell och internationell demokrati. Upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN har kommit att bli ett ovärderligt steg för att uppnå demokratisk kontroll över globaliseringen.” — Boutros Boutros-Ghali, maj 2007

”En parlamentarisk församling inom FN skulle ge demokratisk förankring och samtidigt bidra till nya perspektiv på morgondagens utmaningar.” — Cecilia Wikström, oktober 2012

”Ett medborgarnas världsparlament skulle komplettera FN-systemet i demokratisk riktning och kunna bidra till att stärka folkrättens efterlevnad och de mänskliga rättigheternas principer”. — Ove Bring, oktober 2012

”En lovande väg fram att ge…utrymme åt planetens medborgare är upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN, som skulle kunna börja som ett rådgivande organ och som gradvis skulle kunna utvecklas till en lagstiftande församling. Detta är en ambitiös plan, men med tålamod och beslutsamhet är det genomförbart, om vi tar Europarlamentet som exempel.” — Alfred de Zayas, oktober 2013

”Mänskligheten är en ödesgemenskap som allt mer står inför gränsöverskridande utmaningar. Därför är globalt beslutsfattande oundvikligt. Genom ett världsparlament behöver vi försäkra oss om att den framväxande världsordningen är demokratisk och så nära medborgarna som möjligt.” – Jens Orback, 2017

”Min långsiktiga vision är skapandet av ett världsparlament. Istället för att makten ligger i händerna på ett fåtal ministrar som bakom lyckta dörrar ska besluta över världens ödesfrågor vill jag att mer av inflytandet ska finnas i en direktvald parlamentarisk församling som kan vara ett komplement (som en andra kammare) till FN:s generalförsamling.” – Jens Holm, 2017

“Ett demokratiskt världsparlament skulle kunna stärka de röster som bärs av vår världs kvinnor, men som ofta marginaliseras i de mansdominerade nationella regeringarnas sammanhang. En parlamentarisk församling inom FN skulle innebära ett avgörande steg i denna riktning.” — Gudrun Schyman, oktober 2013

”Metoden för representation inom FN borde modifieras avsevärt. Den nuvarande metoden med regeringar som väljer ut sina delegater lämnar ingen verklig frihet åt delegaten. Dessutom kan inte regeringarnas val ge folken en känsla av att de är representerade på ett rimligt och proportionerligt sätt. FN:s moraliska auktoritet skulle förbättras avsevärt om delegaterna istället valdes direkt av folket. Om de var ansvariga inför en väljarkår så skulle de ha en mycket större frihet att följa sina samveten.” — Albert Einstein, öppet brev till FN:s Generalförsamling, oktober 1947

”FN-förbundens världsfederation stöder upprättandet av en Förenta Nationernas parlamentariska församling som ett rådgivande organ inom FN-systemet såsom en medborgarnas röst och uppmanar regeringarna för Förenta Nationernas medlemsstater, parlamentariker och företrädare för civilsamhället att tillsammans utforska möjliga steg och vägar för att skapa en parlamentarisk församling inom FN.” — FN-förbundens världsfederation, november 2006

“Om vi vill skörda fred måste vi så fred. Nu är det tid för mänskligheten att ändra taktik för konfliktlösning: från militära till icke-våldsliga lösningar. Ett demokratiskt FN-parlament skulle kunna vara ett stort steg på vägen mot världsfred.” — KG Hammar, oktober 2013

”Vi får inte vara tysta när haven dör på grund av att kortsiktiga nationella intressen omöjliggör effektiva globala regleringar. Genom en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna skulle det kunna etableras en plattform som äntligen kan göra mänsklighetens röst hörd till stöd för globala intressen och för hållbart liv på jorden.” — Isabella Lövin, juli 2013

”Europaparlamentet kräver att det upprättas en Förenta Nationernas parlamentariska församling (UNPA) inom FN-systemet, vilket skulle stärka organisationens demokratiska profil och interna demokratiska processer och möjliggöra för civilsamhället att få en direkt koppling till beslutsprocesserna.” — Europaparlamentet, juni 2005

”Förenta Nationerna skulle förmodligen behöva vila på två pelare: en som utgjordes av en församling av jämlika exekutiva företrädare från de enskilda länderna, motsvarande dagens plenum, och en annan som utgjordes av en grupp som valdes direkt av jordens befolkning, i vilken antalet delegater som företrädde enskilda nationer således i grova drag skulle motsvara nationens storlek.” — Václav Havel, september 2000

”Vi kan inte bara drömma, eller vänta på att någon annan förverkligar vår dröm. Vi måste agera nu. Därför vill jag ge er min starkaste uppmuntran i er kamp för en parlamentarisk församling inom FN. När den väl har upprättats kommer detta nya organ att innebära ett avgörande bidrag till att stärka demokratin på alla nivåer.” — Boutros Boutros-Ghali, maj 2007

”Vårt globala samhälle behöver ett reformerat FN: en demokratiskt uppbyggd, global beslutsorganisation som bättre återspeglar förhållandena i dagens värld. Därför stöder jag upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN.” — Lars Engqvist, juni 2013

”Vi behöver stärka fredsdialogen i världen, samtalet människa till människa och folk till folk. Ett FN-parlament skulle vara en ovärderlig plattform för en sådan dialog. Därför gläder jag mig åt att Miljöpartiet stöder förslaget om att upprätta en parlamentarisk församling inom FN.” — Valter Mutt, maj 2016

  • DEMOKRATIN: Parlamentet är demokratins hjärta – ett FN-parlament skulle göra Förenta Nationerna och vårt globala samhälle mer demokratiskt.
  • SYMBOLIKEN: Ett FN-parlament skulle vara en symbol för den samlade mänsklighetens samhörighet och för den enskilda människans värde.
  • FREDSMÄKLAREN: Det demokratiska parlamentet är ett medel för att lösa konflikter och motstridiga intressen genom samtal och majoritetsbeslut.
  • GRANSKAREN: Genom ett FN-parlament skulle det skapas en bättre kanal för att ställa FN:s och den globala politikens aktörer under demokratisk granskning. Transparensen inom FN skulle öka.
  • SPINDELN I NÄTET: Ett FN-parlament skulle skapa förutsättningar för att bättre samordna FN:s och den globala politikens många livsviktiga verksamheter, som idag tyvärr ofta spelar ut varandra.
  • VISSELBLÅSAREN: Ett FN-parlament skulle kunna vara ett sorts vakttorn med uppgift att så tidigt som möjligt upptäcka och slå larm om eskalerande konflikter, brott mot mänskliga rättigheter och brott mot jordens miljö.
  • BESLUTSFATTAREN: Ett FN-parlament skulle vara ett legitimt organ för att fatta de globalt bindande beslut, och stifta de globala lagar, som behövs för att vi som mänsklighet ska kunna hantera våra stora globala ödesutmaningar.
  • FUNDRAISERN: Ett FN-parlament skulle vara navet i ett globalt skattesystem, där pengar som idag göms undan i skatteparadis istället skulle användas för att finansiera det globala utvecklingsarbetet.