Årsmöte 2023

11 Mar 2023
14:00-17:00

Online

Föreningen Demokrati utan gränser håller årsmöte 

Tid: Lördagen 11 mars 2023 kl. 14-17
Plats: digitalt via videokonferensverktyget Zoom.


Alla är välkomna, endast föreningens medlemmar har rösträtt. 


För att delta, anmäl dig via denna länk.

Vi inleder med att lyssna på våra inbjudna talare. Därefter startar vårt reguljära årsmöte.

Inbjudna talare

 • ”Global Democracy: The Key to Global Justice”, Dena Freeman, från den Israel-baserade organisationen One World föreläser utifrån sin nya bok (Dena gör sin presentation på engelska)
 • En talare på svenska. Mer info kommer.

Preliminär årsmötesdagordning

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av protokolljusterare samt rösträknare
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Justering av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens ekonomiska redovisning (resultat- och balansräkning)
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Behandling av styrelsens propositioner
 13. Behandling av motioner
 14. Val av
  1. ordinarie styrelseledamöter
  2. eventuella styrelsesuppleanter
  3. styrelseordförande
  4. revisor och revisorsuppleant. I detta val får styrelsen inte delta.
  5. valberedning inklusive sammankallande

Årsmöteshandlingar 
Ska finnas tillgängliga här senast 4 mars.

 • Verksamhetsberättelse 2022
 • Verksamhetsplan 2023
 • Budget 2023
 • Resultatrapport
 • Balansrapport
 • Revisorns utlåtande

Valberedningens förslag till ordförande och styrelse 

Ska finnas tillgängligt här senast 4 mars.


Styrelseordförande:

Styrelseledamöter:

Revisor:

Revisorssuppleant: