Årsmöte 2020

Dela på email
Dela på facebook
Dela på twitter

Lördagen 21 mars 2020 håller föreningen Demokrati utan gränser årsmöte. Alla är välkomna till årsmötet, men endast föreningens medlemmar har rösträtt. Läs mer om hur du kan bli medlem på www.demokratiutangranser.org/blimedlem

Plats: NTI-Gymnasiet, Johanneberg, Origovägen 4, Göteborg. (Uppe på Chalmersberget – syns lätt nerifrån buss-/spårvagnshållplatsen “Chalmers”)

På årsmötet kommer vi bland annat att ge en rapport om föreningens verksamheter under det gångna året, utse styrelse och andra ansvarsroller, samt fatta andra viktiga beslut om föreningens framtid. Det kommer självklart även bli tillfälle för samtal och att lära känna varandra.

Årsmötet inleds med att Hans Leander ger en föreläsning om global demokrati utifrån ett postkolonialt perspektiv. Därefter fikar vi och sedan går vi igenom årsmötets olika punkter.

För att underlätta vår planering ser vi gärna att du som avser komma anmäler dig på info@demokratiutangranser.org senast 7 mars eller så snart som möjligt. Om du är intresserad av att komma, men är osäker på om du har möjlighet får du gärna meddela detta. Om du inte kan vara på plats så kommer det finnas möjlighet att delta via videolänk.

För information angående motioner, propositioner och nomineringar, kontakta info@demokratiutangranser.org

Mer information samt årsmöteshandlingar (kommer göras tillgängliga successivt)

Alla medlemmar i DUG som har betalt medlemsavgift och som fyller lägst 16 år under verksamhetsåret, har rösträtt. Gäster får delta i årsmötet och har yttranderätt men inte rösträtt. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i DUG. Läs mer om hur du blir medlem på www.demokratiutangranser.org/blimedlem/

På årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1 Val av mötesordförande och mötessekreterare
2 Val av protokolljusterare samt rösträknare
3 Fastställande av föredragningslista
4 Fråga om mötets behöriga utlysande
5 Justering av röstlängd
6 Styrelsens verksamhetsberättelse
7 Styrelsens ekonomiska redovisning (resultat- och balansräkning)
8 Revisionsberättelse
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Fastställande av medlemsavgift
11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret
12 Behandling av styrelsens propositioner
13 Behandling av motioner
14 Val av
a ordinarie styrelseledamöter
b eventuella styrelsesuppleanter
c styrelseordförande
d revisor och revisorsuppleant. I detta val får styrelsen inte delta.
e valberedning inklusive sammankallande

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse 2019
Resultatrapport 2019
Balansrapport 2019
Revisionsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020
Budget 2020
Proposition 2020.1 (Alternativa medlemsavgifter)