• DEMOCRACY WITHOUT BORDERS

Demokrati utan gränsers årsmöte 9 februari 2019

Välkommen till årsmötet!

Här följer lite information

Datum och tid: Lördagen 9 februari kl. 13-16 (senast)

Plats: Katarina församling, Franciskussalen, Högbergsgatan 15 A STOCKHOLM

Årsmötet inleds med att ordförande Petter Ölmunger ger en föreläsning med efterföljande frågestund. Därefter fikar vi och sedan går vi igenom årsmötets olika punkter.

Dagordning och aktuella handlingar kommer att göras tillgängliga på denna sida senast 26 januari 2019.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Justering av röstlängd

 3. Fråga om mötets behöriga utlysande

 4. Fastställande av sammanträdesordning

 5. Val av funktionärer för kongressen: mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare samt rösträknare.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

 7. Revisionsberättelse

 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Behandling av propositioner

  1. Förslag till nya stadgar
  2. Fastställande av medlemsavgift

 10. Behandling av motioner

 11. Verksamhetsplan och budget för 2019

 12. Val av ordförande

 13. Val av styrelseledamöter

 14. Val av räkenskapsrevisor och suppleant

 15. Val av valberedning, minst två personer

Årsmöteshandlingar