• DEMOCRACY WITHOUT BORDERS

Demokrati utan gränser

Vision, principer och mål

Vår historia är full av exempel på hur människan genom samverkan har lyckats åstadkomma positiv förändring. Vetenskapliga upptäckter, tekniska innovationer och sociala framsteg har bidragit till bättre levnadsvillkor för människor runt om på jorden. Många av de viktigaste framstegen har skett bara under de senaste århundradena och aldrig har så många människor i världen levt i fred och välstånd som nu.

Samtidigt finns det också många exempel på hur avsaknaden av samarbete och gemensamma system har lett till förödande konsekvenser för den mänskliga civilisationen. Och vi vet alla att vi idag som mänsklighet står inför enorma globala utmaningar:

Global uppvärmning och en utarmning av jordens miljö, krigs- och kärnvapenhot, sociala och ekonomiska orättvisor, pandemier, oreglerad världshandel och instabila finansiella system. Listan kan göras längre.

Vi tror att vi, alla tillsammans, kan klara dessa utmaningar på ett bra sätt. Men för att lyckas behöver vi bättre verktyg för global mänsklig samverkan än vad vi har nu.

Förenta Nationerna grundades efter 2:a världskriget för att främja ekonomisk utveckling och spridningen av mänskliga rättigheter, samt för att “rädda kommande släktled undan krigets gissel”, som det står i FN-stadgans inledning. Trots stora brister bidrar FN varje dag till ett bättre liv för miljontals människor och det finns en hög medvetenhet om de globala problemen, vilket inte minst kommer till uttryck i Agenda 2030. FN:s existens har sannolikt bidragit till undvikandet av ett tredje världskrig.

Samtidigt är det allt mer tydligt att organisationen inte på långa vägar räcker till i mötet med våra viktigaste globala frågor. Den avgörande bristen består i FN:s demokratiska underskott. Även om Agenda 2030 rymmer långtgående globala mål så finns endast svaga mekanismer för att kontrollera och följa upp att steg verkligen tas för att nå målen. Det saknas i organisationen en formell kanal och plattform – ett parlament valt av världens medborgare – som kan samordna och övervaka de gemensamma åtaganden. FN behöver därför nu skyndsamt uppdateras till en modern demokratisk världsorganisation, med legitimitet i världsmedborgarnas ögon och med styrka nog att forma vår gemensamma framtid på jorden på ett positivt sätt.

Vår vision är att det globala samhället ska ordnas på ett sätt som påminner om en demokratisk stat, med ett parlament som tillsätts genom demokratiska val, med lagstiftning, myndigheter, domstolar och polisväsende. En ordning i vilken människor kan vara med och påverka och de styrande kan ställas till svars.

Viktiga principer i en global demokrati blir ett jämlikt medborgarskap, federalism, subsidiaritet, maktfördelning, lagstyre, mänskliga rättigheter samt skydd av minoriteter. I en sådan ordning kommer det finnas brister, det kommer finnas maktproblem och det kommer aldrig att bli perfekt. Men det blir bättre än det nuvarande tillståndet som i alltför hög grad präglas av den starkes rätt.

Demokrati utan gränser

  • verkar för upprättandet av en parlamentarisk församling i FN som ett första steg mot ett globalt parlament, ett världsparlament som väljs gemensamt av världens medborgare.
  • stimulerar ett brett och kritiskt samtal om hur demokrati på det globala planet kan utvecklas och bidra till att människor förstår sig själva som en enda mänsklighet.
  • stöder och samverkar med alla som strävar efter demokratisk utveckling på olika nivåer, från det lokala till det globala.


Att hantera globala problem demokratiskt.