Demokrati utan gränser

Civilsamhället vill se bättre förfaranden för att tillsätta FN-chefer

New York / United States - 30 Jun 2017: UN building in New York, United States

Enligt ett uttalande som undertecknats av över 40 grupper från civilsamhället, däribland Amnesty International, CIVICUS och Human Rights Watch, har människor ”rätt att veta vem som utövar den makt som tilldelats FN, och hur de hamnade i den positionen”. Utnämningen av högre FN-chefer måste vara ”inkluderande, meritbaserad och transparent”, sade de icke-statliga organisationerna, eller NGO:erna i korthet.

Utnämningen av FN-chefer måste vara inkluderande, meritbaserad och transparent

”Detta är viktigt inte bara för mandatinnehavarens och FN:s trovärdighet – och därmed dess effektivitet – utan också för att hitta de mest kvalificerade ledarna i världen utan att det görs någon åtskillnad på grund av nationalitet eller bakgrund. Med tanke på de utmaningar som mänskligheten står inför har världen inte råd med något mindre”, fortsätter dokumentet.

Uttalandet initierades av United Nations Association-UK, den brasilianska gruppen Plataforma CIPÓ och konsultföretaget Strategy for Humanity som under föregående år bildade en arbetsgrupp ”för att belysa hur val och utnämningar till höga poster inom FN går till”.

I dokumentet beskrivs tio principer som ”bör vägleda utnämningar av högre chefer inom FN och hur stater engagerar sig i utnämningsprocesser” för att utnämningarna av högre chefer inom FN ska bli ”rättvisa, inkluderande och transparenta”. Utnämningarna bör således vara rättvisa och fokuserade på mänskliga rättigheter, inkluderande, präglade av mångfald, jämställdhet, öppenhet, fria från monopol, fria från lobbying, baserade på meriter och inte på statstillhörighet, inkluderande för alla berörda parter och ske i en integrerad process där samma normer gäller inom hela FN-systemet.

Uttalandet skickades till FN:s generalsekreterare António Guterres med en uppmaning att omsätta dessa principer i praktiken. Democracy Without Borders finns också bland undertecknarna.