Demokrati utan gränser

Brett stöd för världsparlament och världslag enligt ny undersökning

Nairobi, Kenya - April 28 2018: People walking along a busy street in the crowded down town of Nairobi City, Kenya, East Africa

Enligt en internationell opinionsundersökning utförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av den tyska Friedrich Ebert Foundation är allmänheten i 13 av de 15 länder som ingick i undersökningen mycket positiv till inrättandet av ett världsparlament. Med undantag för två länder var det betydligt fler av de svarande som ”starkt” eller ”något” stödde idén än de som motsatte sig den.

Det hävdas ofta att nationalismen är på frammarsch igen. Men många människor, ofta tydliga majoriteter, skulle stödja institutionella åtgärder för att bygga ett globalt samhälle. Den här undersökningen bekräftar att de skulle stödja en global demokrati som har befogenhet att hantera globala utmaningar. Regeringarna bör inte längre ignorera denna önskan och potential.

I genomsnitt lutade 60% åt att stödja ett världsparlament och världslag

I genomsnitt 60 % av de tillfrågade lutade åt att stödja ”skapandet av ett nytt globalt parlament som representerar alla länder i världen, där varje land skulle representeras baserat på hur många medborgare det har, snarare än dess egen nationella regerings representation i FN”.

I enkätfrågan angavs vidare att

parlamentet skulle mötas för att hantera globala frågor som global fred, klimatförändringar och nödsituationer som pandemier. Parlamentet skulle vara en del av ett globalt lagstiftningssystem som under vissa omständigheter skulle anta juridiskt bindande lagar för att styra världen i sin helhet. Skulle du stödja eller motsätta dig inrättandet av ett världsparlament?

Endast 22% i genomsnitt lutade åt ett ogillande. Det största stödet noterades i Kenya där en överväldigande majoritet på 81% lutade åt att godkänna ett världsparlament varav 52% uttryckte starkt stöd och 29% visst stöd. Endast 17% var negativa och 2% svarade att de inte visste, den lägsta siffran i denna kategori som registrerats i hela undersökningen.

Stöd för ett världsparlament enligt den färska opinionsundersökningen i 15 länder. Bild/data: YouGov/Friedrich Ebert Stiftung. Publicerad här med vänligt tillstånd.

Därefter följer Indien (78 % för och 10 % emot), Sydafrika (73 % och 21 %), Tunisien (71 % och 13 %), Indonesien (68 % och 13 %), Sydkorea (65 % och 18 %), Japan (63 % och 13 %), Turkiet (59 % och 17 %), Argentina (58 % och 20 %), Tyskland (56 % och 26 %), Frankrike (53 % och 27 %), Brasilien (50 % och 24 %) och Polen (49 % och 25 %). I botten av 15-landsundersökningen finns Storbritannien (41% och 37%) och USA (38% och 42%) som också var de enda fall där fler respondenter ”starkt motsatte sig” snarare än ”starkt stödde” förslaget.

Enligt en tidigare omfattande undersökning av inställningen till global demokrati finns dock majoritetsstöd även i Storbritannien och USA. Den nya undersökningen, liksom tidigare undersökningar, visar att det finns ett brett stöd bland allmänheten för bindande globalt beslutsfattande, till skillnad från enbart frivilliga internationella avtal.

Undersökningen bekräftar tidigare studier som också funnit stöd

Enligt Democracy Without Borders, som har drivit en kampanj för en parlamentarisk församling inom FN i över 15 år, består det föreliggande förslaget om ett världsparlament av ett tvåkammarsystem. En kammare skulle fortsätta att representera medlemsländernas regeringar, medan den andra skulle bestå av valda parlamentariker. Det parlamentariska organet skulle således inte ersätta utan komplettera de nationella regeringarnas representation.

Tidigare undersökningar har visat att människor föredrar ett sådant tvåkammarsystem framför status quo med exklusiv regeringsrepresentation i FN. Idén fick nyligen stöd i en rapport från en internationell studiegrupp som presenterade förslag och principer för en översyn av FN-stadgan från 1945 med tanke på FN:s framtidstoppmöte som planeras till september 2024.

Allmänheten stöder också pragmatiska första steg i riktning mot ett världsparlament. En opinionsundersökning i 12 länder som publicerades i juni 2023 visade att i genomsnitt 62 % stödde förslaget att inrätta ett parlamentariskt FN-nätverk ”för att informera parlamentariker om FN:s agenda och få deras feedback på den”. Vid den tidpunkten drog forskarna slutsatsen att hindret för att reformera den globala styrningen ”inte är motstånd från allmänheten” utan regeringarnas ovilja.

Regeringarnas ovilja är hindret, inte motstånd från allmänheten

I en introduktion till den nya Global Solidarity Report som bygger på internationella undersökningsdata skrev även Barbados premiärminister Mia Mottley att ”människor världen över delar mer solidaritet än vad regeringarna hittills har mobiliserat”.

Enligt en resolution från FN:s generalförsamling som antogs den 1 september 2023 ska FN:s framtidstoppmöte godkänna ett ”slutdokument” som innehåller ett kapitel om att ”omforma den globala styrningen”.

Hittills har dock frågan om att stärka den demokratiska representationen och det demokratiska deltagandet i FN genom ett parlamentariskt FN-organ ignorerats i den officiella upptakten till toppmötet, trots starkt folkligt stöd och grundligt genomtänkta förslag. Särskilt inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN, ett förslag som ligger mellan ett mer blygsamt parlamentariskt nätverk inom FN och den ambitiösa idén om ett världsparlament, har fått brett stöd i det civila samhället, bland experter och från parlamentariker. I september förra året stöddes förslaget av Malaysias dåvarande utrikesminister Saifuddin bin Abdullah.

I ett uttalande från Climate Governance Commission förra månaden konstateras bland annat att diplomatiska överläggningar om ”djupare reformer” av den internationella arkitekturen ”bör inledas omedelbart”, inklusive inrättandet av ”ett eller flera parlamentariska organ inom FN och andra internationella organisationer för att vägleda och bättre representera världens folk”. Kommissionen kommer att lägga fram en detaljerad rapport i november.

Regeringarna i de länder som omfattas av den senaste opinionsundersökningen skulle kunna utnyttja ett starkt folkligt stöd för relevanta diplomatiska åtgärder. I synnerhet Kenyas president William Ruto har förespråkat ambitiösa globala förslag som en global skatt på finansiella transaktioner eller ett globalt system för beskattning av koldioxidutsläpp, som båda togs upp i Nairobideklarationen av de afrikanska regeringscheferna förra månaden. Enligt logiken ”ingen beskattning utan representation” skulle det bara vara ett litet steg att anamma idén om ett globalt parlament.

De senaste uppgifterna om allmänhetens stöd för ett världsparlament var en del av den fjärde årliga FES Global Census som undersöker den allmänna opinionen i viktiga frågor om multilateralism och internationellt samarbete. Uppgifterna delades med Democracy Without Borders och publiceras här med vänligt tillstånd.

Enligt Michael Bröning, chef för Friedrich Ebert Foundations New York-kontor, var resultaten i år ”särskilt anmärkningsvärda och även förvånande i många avseenden”. ”Det verkar anmärkningsvärt att globalt samarbete, särskilt i kristider, tillskrivs ett särskilt högt värde”, kommenterade han.

Andreas Bummel
Andreas Bummel is Executive Director of Democracy Without Borders and co-authored the book "A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century"