PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

FN måste erkänna behovet av en “omfattande översyn”

Participants in the Global Futures Forum in March 2023. Image: C4UN

Coalition for the UN We Need, en sammanslutning av civilsamhällesgrupper som förespråkar ett starkare FN, har publicerat slutsatserna från Global Futures Forum, en internationell konferens som hölls i New York och online i mars i år. Mötet samlade företrädare för det civila samhället och experter för att överväga förslag till FN medan världsorganisationen och dess medlemsregeringar förbereder sig för en serie konferenser, FN:s toppmöte om hållbar utveckling 2023, framtidstoppmötet 2024 och om social utveckling 2025.

Slutsatserna från Global Futures Forum offentliggjorda

Vid ett rundabordssamtal i Berlin som anordnades denna vecka av World Future Council i samarbete med ett antal grupper, däribland Democracy Without Borders, presenterades “Interim Peopleʼs Pact for the Future” för en representant för det tyska utrikesdepartementet. Dokumentet presenterades vidare av Democracy Without Borders direktor Andreas Bummel för ordföranden i det tyska parlamentets underutskott för FN-frågor, Monika Grütters. Tillsammans med Namibia fungerar Tyskland för närvarande som facilitator i FN:s förhandlingar om framtidstoppmötet.

Presentation av “People’s Pact” för en representant för det tyska utrikesdepartementet den 24 maj 2023. På bilden syns Alyn Ware, global samordnare, Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament; Alexandra Wandel, direktor, World Future Council; Fabia Schreiber, tyska utrikesministeriet; Vanda Proskova, medarrangör, Youth Fusion. Foto: DWB

Dokumentet innehåller 33 rekommendationer och förslag på nästa steg inom sju tematiska områden som rör målen för hållbar utveckling, miljöstyrning, mänskliga rättigheter och deltagande, en global digital pakt, den globala ekonomiska och finansiella arkitekturen, fred och säkerhet samt förnyelse av FN och den globala styrningen. Enligt ett pressmeddelande från koalitionen “bygger förslagen på fem viktiga mål: en långsiktig framtidsinriktning, globala institutionella reformer, en strategi som omfattar hela samhället, uppfyllande av befintliga åtaganden och förtroendeskapande åtgärder”.

“De nödvändiga förändringarna kan försvåras av det politiska landskapet” men “det brådskande läget kräver en konkret reform av det multilaterala systemet”, påpekas det i inledningen. Då “motstridiga prioriteringar, ouppfyllda löften och ett urholkat förtroende” hindrar framsteg, måste regeringarna ” ta vara på det sällsynta tillfälle” som de kommande toppmötena innebär och “inleda en process för att skapa ett förnyat multilateralt system”.

Ett stort antal institutionella reformer föreslås

Ett stort antal institutionella reformer föreslås i “People’s Pact”. Inrättandet av ett “Global Resilience Council” rekommenderas “för att säkerställa en mer sammanhängande och inkluderande beslutsprocess” med tanke på “flerdimensionella globala utmaningar som klimatförändringar, konflikter och pandemier”. På miljöområdet föreslås inrättandet av “en Environmental Governance Agency med bindande, överstatliga befogenheter för att tillhandahålla en effektiv, integrerad, rättvis och ansvarsfull global styrning av jordsystemet”. På det finansiella området stöds en ny “internationell antikorruptionsdomstol för att ta itu med storskalig korruption och olagliga finansiella flöden”.

Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, presenterar pakten för Monika Grütters, ordförande för det tyska parlamentets underutskott för FN-frågor. Foto: Monika Grütters kansli

I avsnittet om “Innovation inom FN och global styrning” stöds kampanjen “We The Peoples” för en inkluderande global styrning och dess tre förslag: inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN, ett världsmedborgarinitiativ inom FN och ett FN-sändebud för det civila samhället. Dessa förslag syftar till att knyta FN närmare medborgarna, deras valda representanter och civilsamhället, och därmed skapa möjligheter för medborgarna att engagera sig och öka organisationens ansvarsskyldighet. “Ett starkare FN kräver också ett mer legitimt FN”, står det i dokumentet. I ett nästa steg bör likasinnade medlemsländer bilda en “Group of Friends for Inclusive Global Governance” för att undersöka och föra dessa idéer framåt.

Behovet av en omfattande översyn bör erkännas

Enligt “People’s Pact” bör det kommande “framtidstoppmötet erkänna behovet av en omfattande översyn av FN och den globala styrningen. För detta ändamål bör en översynskonferens sammankallas i enlighet med artikel 109 i FN-stadgan”. En sådan översyn bör bland annat omfatta en reform av FN:s säkerhetsråd och ett avskaffande av vetorätten, ett stärkande av FN:s generalförsamling samt en uppgradering av FN:s parlamentariska församling “från ett underorgan till ett huvudorgan”.

I rapportens sammanfattning påpekas att 2030 kan vara en “gynnsam tidpunkt” för att sammankalla en översynskonferens om FN-stadgan. Det noteras att denna tidpunkt “skulle ge det internationella samfundet tillräckligt med tid att bedriva forskning och undersökningar, det skulle inte överskugga de nuvarande målen för FN-systemet och det skulle kunna bidra till att lägga grunden för de planer som kommer att följa efter de hållbara utvecklingsmålen”.

“Interim Peopleʼs Pact for the Future” finns att ladda ner som PDF här