PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Forum för civilsamhället undersöker förslag till global förändring

One of the initial panels of the Global Futures Forum held opposite the UN building in New York. Image: DWB

Mer än hundra företrädare för civilsamhället och experter träffades i New York och online förra veckan på Global Futures Forum för att fundera över vilka politiska åtgärder och förändringar som behövs för att bättre ta itu med de stora utmaningarna i världen. Den 20-21 mars diskuterade de ett trettiotal förslag med anknytning till den globala ekonomiska och finansiella strukturen, mänskliga rättigheter och deltagande, utveckling, ett globalt digitalt avtal, miljöstyrning, fred och säkerhet samt innovationer inom FN och global styrning. Under ett av de sista mötena presenterades resultaten för diplomater och FN-tjänstemän.

Maria Fernanda Espinosa, medordförande för Coalition for the UN We Need, öppnade forumet och sade att ”trots deltagarnas olika bakgrund och intressen finns det en gemensam nämnare som förenar oss: vi vill att FN och den multilaterala arkitekturen ska åstadkomma mer och bättre resultat och ge svar på de globala utmaningar som dagens värld står inför”.

Koalitionens andra medordförande, Daniel Perell, betonade att ”medan konstruktiva förslag som ryms inom det nuvarande systemet diskuterades och föreslogs, finns det också en växande insikt om att även de underliggande premisser som den internationella ordningen bygger på bör omprövas”.

Gruppfoto av forumets deltagare den 20 mars. Bild: C4UN

Vi vill att FN ska leverera bättre

Enligt de dokument som cirkulerade vid forumet, som sammanfattas här och som är ett resultat av tidigare online-samråd, omfattar de förslag som valts ut i korthet inrättandet av en internationell antikorruptionsdomstol och ett globalt skattesystem för att hantera ojämlikhet och hjälpa till att finansiera globala kollektiva nyttigheter, fördubbling av resurserna för högkommissariatet för mänskliga rättigheter och omdefinition av civilsamhällets förhållande till FN; skapandet av ett globalt råd för resiliens (Global Resilience Council) och fastställandet av en annan indikator för utveckling än bruttonationalprodukten; garantier för ett öppet och säkert internet och minskning av den digitala klyftan, inrättandet av ett tillsynsorgan för förvaltningen av jorden (Earth Governance Regulatory Body) och utvidgning av Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion till att omfatta brottet ekocid; stärkande av mekanismerna för fredlig konfliktlösning och genomförande av nedrustningsplaner; inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN och införandet av en översyn av FN-stadgan på agendan.

Deltagarna i den första sessionen i forumets spår om innovationer inom FN och global styrning den 20 mars. Bild: C4UN

Forumet omfattade även rundabordssamtal där man undersökte de tematiska områdenas inbördes kopplingar, ett generationsöverskridande plenarsammanträde, berättardialoger, rapporter från regionala samråd samt en tillställning arrangerad av ungdomar, bland annat. Sammankomsten anordnades för att utveckla en gemensam plattform för civilsamhället som kan fungera som underlag för FN:s förberedelser inför det framtidstoppmöte som planeras äga rum i september 2024. Arrangörerna meddelade att de före mitten av april kommer att utarbeta ett utkast till en provisorisk ”framtidspakt för folken” (People’s Pact of the Future) baserat på forumets diskussioner. Detta kommer att bli ”ett framväxande redskap för att föra in olika idéer och insikter från civilsamhället i de officiella diskussionerna” inför framtidstoppmötet, påpekade de. Det finns planer på att anordna ytterligare forum för civilsamhället i september 2023 och i början av 2024.

Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders och en av facilitatorerna för det tematiska spåret om innovation inom FN och global styrning, betonade det breda stödet för förslag som syftar till att göra FN ”mer demokratiskt, representativt, deltagarbaserat och inkluderande”. Han lyfte särskilt fram inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) som väljs av medborgarna, delaktighetsinstrumentet för världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI) och ett FN-sändebud för civilsamhället, förslags som drivs av civilsamhället genom kampanjen ”We The Peoples”.

Enligt Bummel har dessa förslag en viktig sektorsövergripande karaktär. ”När de väl är genomförda kan de tjäna som motorer som hjälper till att bygga upp en drivkraft för ytterligare förändringar som föreslagits av civilsamhället och andra”, sade han. Under en av spårets sessioner fördes en diskussion om vilken roll en parlamentarisk församling inom FN skulle kunna spela för att ge demokratisk legitimitet och ansvarsskyldighet för global beskattning och användandet av globala skatteintäkter.

”Civilsamhället har höga ambitioner och förväntningar, men merparten av FN:s medlemsstater är inte särskilt intresserade av att ta sig an de viktigaste förslagen. Att överbrygga denna klyfta är en av de stora utmaningarna inför framtidstoppmötet”, konstaterade han.