PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Vad kommer världen göra av FN:s framtidstoppmöte 2023?

Security Council meeting on The promotion and strengthening of the rule of law in the maintenance of international peace and security. International humanitarian law

I september 2023 – bara 15 månader från nu – förväntas FN:s 193 medlemsländer kalla samman till ett framtidstoppmöte under generalförsamlingens årliga högnivåvecka i New York. I samband med en serie tematiska samråd som hölls i februari och mars 2022 av generalförsamlingens ordförande om generalsekreteraren António Guterres banbrytande rapport, “Our Common Agenda”, efterlyste regeringsrepresentanter en “inkluderande mellanstatlig process” och att toppmötet 2023 ska anta ett “ambitiöst, handlingsinriktat, framtidsorienterat och konkret resultatdokument i syfte att förbättra den globala styrningen.”

Ny publikation: Road to 2023. Our Common Agenda and the Pact for the Future. Stimson Center

Inte sedan UN60-toppmötet, som hölls i september 2005 i New York, har världens ledare samlats för att överväga systemiska reformer tvärs över världsorganisationens tre pelare fred och säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. För att bättre kunna hantera dagens pressande frågor som stormaktsspänningar, extremistiskt våld i svaga stater, pandemier, skenande klimatförändringar, gränsöverskridande ekonomiska chocker och sofistikerade cyberattacker, kommer framtidstoppmötet att behöva identifiera de bästa sätten att samla och rusta världens talanger och resurser med nya röster, verktyg, nätverk, kunskap och institutioner.

Att anpassa vårt åldrande men viktiga FN-system till nuvarande och framväxande kriser kommer att kräva långtgående institutionella, rättsliga, politiska, normativa och operativa (inklusive finansieringsrelaterade) förändringar. Samtidigt måste dessa förändringar komplettera och bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris. Mot denna bakgrund föreslår Our Common Agenda ett 90-tal lägliga idéer för att uppgradera styrningen av gränsöverskridande frågor, inklusive en ny agenda för fred, en deklaration och ett särskilt sändebud för framtida generationer och en Global Digital Compact.

Att anpassa FN-systemet till nuvarande och framväxande kriser kommer att kräva långtgående förändringar

Samtidigt kräver de flesta av generalsekreterarens idéer konkretisering, och flera globala orosmoment motiverar helt nya tankar. Utan sådana kreativa förslag riskerar nästa års toppmöte att bara skrapa på ytan av det internationella systemet och gå miste om denna ytterst sällsynta möjlighet att på allvar överväga mer ambitiösa lösningar för världens omfattande problem.

I denna anda och med utgångspunkt i den forskning som initierats av Albright-Gambari-kommissionen för global säkerhet, rättvisa och styrning samt en efterföljande serie av global och regional politisk dialog, har Stimson Center lanserat Road to 2023: Our Common Agenda and the Pact for the Future. De 20 rekommendationer som förklaras i Road to 2023 för att utveckla och kartlägga steg för reformförslagen som presenteras i och bortom Our Common Agenda, är utformade för att uppmuntra överläggningar om innovationer inom den globala styrningen inför nästa års toppmöte. Dessa rekommendationer inkluderar:

  • Etablera ett parlamentariskt nätverk inom FN (UNPN) som en formell kanal för parlamentarisk input till FN:s styrning. Ett UNPN kan ta upp demokratiska legitimitets- och effektivitetsfrågor inom världsorganisationen. Det kan hjälpa till att bättre anpassa den nationella politiken till FN:s generalförsamlings resolutioner, öka allmänhetens medvetenhet om FN:s politiska prioriteringar och stärka FN:s ansvarighet. Till stöd för FN:s beslutsfattande kan ett UNPN erbjuda kreativa idéer och underlätta ett bredare deltagande från allmänheten.
  • Öka representationen i FN:s säkerhetsråd för en stärkt gemensam säkerhet: Rådet måste återspegla dagens geopolitiska verklighet. Framtidstoppmötet, med impulser från den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari, kan erbjuda en välbehövlig deadline och ett politiskt momentum för att både stävja missbruk av vetorätten hos de fem permanenta medlemmarna och utöka antalet valda medlemmar i rådet med sex (totalt 21 medlemmar), samtidigt som omval av alla icke-permanenta medlemmar möjliggörs.
  • Påskynda en rättvis socioekonomisk återhämtning genom ett G20+toppmöte: Sammankalla varannat år till ett toppmöte med deltagande av G20, FN:s 193 medlemsländer, generalsekreteraren och cheferna för de internationella finansinstitutionerna (IFI) under generalförsamlingens årliga högnivåvecka för att säkerställa en mer hållbar och motståndskraftig global ekonomi. För att stödja G20+-processen, samt för att odla, sprida och bevara kunskap och samsyn kring överenskomna normer mellan toppmöten, är det viktigt att det upprättas ett litet FN-G20-IFI-sekretariat som arbetar med detta på heltid.
  • Ompröva FN-organen för förbättrad klimatstyrning: Parterna i FN:s ramkonvention om klimatförändringar och den årliga konferensen för parterna (COP) bör tillåta att sådana beslut som fattas nästan enhälligt, såsom avtalet vid COP26 om att fasa ut kolproduktionen, antas med kvalificerad majoritet utan möjlighet att omkullkastas av en minoritet. Större engagemang från det civilsamhällets påverkansgrupper och lokala företrädare behövs också för att säkerställa ett tydligare ansvar för multilaterala klimatavtal.

För att förbereda för framtidstoppmötet i september 2023 och maximera dess effekter föreslår Road to 2023 sju steg:

Utforma en allomfattande, framtidsorienterad modalitetsresolution genom att fokusera toppmötesförberedelserna från februari 2023 och framåt kring tematiska kommittéer: fred, säkerhet och humanitära åtgärder; hållbar utveckling och Covid-19-återhämtning; mänskliga rättigheter, inkluderande styrelseformer och rättsstatsprinciper; och klimatstyrning. Deras kombinerade arbete skulle stödja en femte, integrerad, verkställande kommitté. Arbetet med strategiska prioriteringar (t.ex. en deklaration om framtida generationer) bör börja nu.

  • Inrätta ett litet team inom FN-sekretariatet med expertis inom kommunikation och inom de fyra tematiska kommittéernas områden.
  • Främja resultaten globalt och rekommendationerna från den rådgivande högnivå-styrelsen för effektiv multilateralism, som är planerad att utfärda sina rekommendationer i början av 2023, före framtidstoppmötet.
  • Uppmuntra till en ambitiös koalition genom att främja civilsamhällets deltagande i nationella delegationer och i andra forum över hela världen, så att deras förslag beaktas av regeringarna.
  • Bygg konsensus kring utvalda förslag för att stärka den globala styrningen genom att uppmuntra länder att rangordna alternativ enligt kriterier som involverar önskvärdhet, politisk påverkan, brådska och kostnad.
  • Anta en framtidspakt (Pact for the Future) och andra strategiska ramar för globala åtgärder vid toppmötet för att säkerställa konkreta, mätbara och adekvata åtaganden inom de fyra tematiska områdena.
  • Inrätta uppföljningsmekanismer för toppmötet för att säkerställa samordning, översyn, finansiering och andra åtgärder för att föra pakten och andra överenskomna åtaganden framåt.

Att hitta en balans i agendan inför nästa års framtidstoppmöte – mellan nationella intressen, globala kollektiva nyttigheter och ett upplyst globalt ledarskap – kommer inte att bli lätt. Toppmötets föreslagna framtidspakt kommer inte att lösa dagens kolossala globala problem över en natt, men det kan driva på en rad händelser och bana väg för en konstruktiv förändring av vårt internationella system och de lagar och normer som ligger till grund för det. Vi har inte råd att sikta på mindre eftersom ingenting mindre än mänsklighetens framtid ligger i vågskålen.

Denna artikel publicerades ursprungligen på PassBlue. Upphovsrätten förblir hos PassBlue. Återpubliceras här med tillägg av författarna och PassBlues vänliga tillstånd.

Richard Ponzio
Richard Ponzio directs the Global Governance, Justice and Security program at the Stimson Center in Washington, D.C.
Nudhara Yusuf
Nudhara Yusuf is the Global Governance Innovation Network facilitator with the Stimson Center’s Global Governance, Justice and Security program