PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Förslag för ett mer demokratiskt FN lyftes vid demokratiforum i Gwangju

Following a military coup-d'état in South Korea, the national army in May 1980 crushed a democratic uprising in Gwangju in a brutal three-day massacre. Image: Detail of May 18th memorial, 손형순/Flickr, CC BY-SA 4.0

Civilsamhällesupprop och FN75

Den 20 maj stod Democracy Without Borders värd för ett fruktbart online-seminarium vid årets Gwangju Democracy Forum, i samarbete med Democracy International, CIVICUS, Together First och Koalitionen för det FN vi behöver (C4UN). Seminariet hade rubriken “We the People’s: three proposals for a more democratic UN” och rymde diskussioner om hur ett mer inkluderande FN kan realiseras.

Andreas Bummel, Executive Director of Democracy Without Borders, begun the session by introducing the recent civil society statement for inclusive governance, which was launched in April this year.  The initiative calls on UN member states to establish a democratic UN via the adoption of a UN World Citizens’ Initiative, a UN Parliamentary Assembly, and an office for a UN Civil Society Envoy. The document has been endorsed by more than 150 organizations and networks from across the world.

Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, inledde seminariet med att introducera det nya civilsamhällesupprop för en inkluderande styrning som lanserades i april detta år. Initiativet uppmanar FN:s medlemsstater att forma ett demokratisk FN genom att anta tre förslag: 1) Inrättandet av en kanal för världsmedborgarinitaitiv inom FN, 2) upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN och 3) skapandet av ett kontor för ett FN-sändebud för civilsamhället. Uppropet har fått stöd av mer än 150 organisationer och nätverk från hela världen.

Skärmbild från onlineeventet på Zoom

Bummel framförde att FN:s generalsekreterare senare i år förväntas lägga fram en rapport för FN om hur en så kallad ”gemensam agenda” kan främjas. Agendan beskrevs i en högnivå-resolution som antogs av generalförsamlingen i samband med FN:s 75-årsjubileum förra året och innehåller punkter såsom att bygga upp förtroende, stärka partnerskap och att uppgradera FN. Enligt Bummel är den gemensamma agendan en lämplig tidpunkt för FN och dess medlemsstater att göra verklighet av dessa civilsamhällsförslag och att ”följa upp sina stora ord om att göra den globala styrningen mer inkluderande”.

Under seminariet introducerade Yasmina Goruchane, en representant från Koalitionen för det FN vi behöver, FN:s digitala samråd, vilka också lanserades i april i år, med hopp om att få synpunkter från ett representativt urval av civilsamhällets aktörer om hur man effektivt kan ge input till generalsekreterarens kommande rapport.

Onlinekonsultationen avslutades den 24 maj och har mottagit mer än 200 förslag. Flest röster fick de ovan nämnda förslagen om en parlamentarisk församling inom FN, världsmedborgarinitiaitv inom FN samt ett kontor för ett FN-sändebud för civilsamhället, vilket tyder på att det finns ett stort intresse och stöd bland allmänheten för dessa förslag.

Efter de inledande presentationerna förklarade Ivonne Soares (parlamentsledamot från Moçambique), Caroline Vernaillen (Democracy International) samt Rianna Nayee (från Together First) mer detaljerat hur dessa föreslagna innovationer skulle fungera.

Vidare förklarade Takehiko Uemura, professor vid Yokohama City University, FN:s demokratiska underskott och Charles Santiago, en parlamentsledamot från Malaysia, samt professor Hyung-sik Shin från Pukyong National University, gav ytterligare kommentarer.

Möjligheter och hinder

Värdet av förslagen lyftes fram i diskussionen, särskilt deras potential att bidra till bygget av mer representativa plattformar som kan hantera brådskande och gemensamma existentiella risker såsom klimatförändringarna.

Samtidigt uttrycktes farhågor om att förverkligandet av de tre initiativen skulle komma att utmanas av sådant som politisering och byråkrati inom FN, ojämn maktbalans mellan stater och de mäktiga staternas vilja att bevara status quo, samt svårigheter att identifiera finansieringskällor och en ”intern passivitetskultur” inom FN.

Trots erkännandet av dessa hinder fanns en bred enighet om att lösningar skulle kunna nås, inklusive medborgarutbildning för att göra allmänheten mer kunnig om möjligheterna och betydelsen av ett mer demokratiskt FN, samt möjligheten att engagera små och medelstora stater i generalförsamlingen, bygga upp ett momentum för dessa initiativ och få till stånd ett godkännande för finansiering genom FN:s budget.

Som svar på oron över att vissa större stater under autokratisk styrning inte skulle komma att tillåta demokratiska FN-reformer att lyckas, noterades att fokus snarare borde flyttas till frågan varför demokratiska stater inte själva ännu har omfamnat dessa ansträngningar.

Sammantaget avslutades mötet i en positiv anda och med ett erkännande av att ett mer inkluderande FN inte bara är avgörande med tanke på de hotande farorna som mänskligheten står inför, utan också möjligt med tanke på det överväldigande stödet från civilsamhället. Nu väntar vi med stor spänning på att se om FN-generalsekreterarens rapport om den ”gemensamma agendan” äntligen kommer att föra oss ett steg närmare det demokratiska FN som vi behöver.

Demokratiforumet i Gwangju

I sin helhet omfattade programmet för Gwangju Democracy Forum 2021 i Sydkorea mer än tjugo seminarier som diskuterade akuta frågor som situationen i Myanmar och mänskliga rättigheter i Asien. Forumet organiseras av May 18 Memorial Foundation som högtidlighåller och främjar andan i det demokratiska upproret i Gwangju i maj 1980. På grund av begränsningar relaterade till COVID-19-pandemin hölls konferensen huvudsakligen i ett virtuellt format.

Amy Oloo
Amy completed a master's degree in international affairs at American University of Paris and is an associate at Democracy Without Borders