PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Panel utforskar global folkomröstning: en röst för mänskligheten?

Best Internet Concept of global business from concepts series

Den 16 februari stod World Academy of Art & Science (WAAS) värd för en online-panel om frågan om globala folkomröstningar. Panelen hölls som en del av konferensen A Planetary Moment för att fira organisationens 60-årsjubileum och fokuserade främst på skapandet av en global virtuell plattform som ett sätt att bana väg för globala folkomröstningar. Det rådde enighet om att grupper som arbetar med denna fråga borde samarbeta närmare varandra för att uppnå synergieffekter och undvika dubbelarbete.

Medan alla talare uttryckte stöd för främjandet av ett framväxande gemensamt globalt socialt medvetande, som kan tjäna som grund för att ge röst åt ”Vi folket”, berördes olika aspekter i deras individuella uttalanden.

Existerande projekt och erfarenheter

Liberato Bautista, ordförande för konferensen för icke-statliga organisationer inom FN (CoNGO), argumenterade starkt mot ombudsrepresentation i samband med en global folkomröstning och sade att ett sådant instrument borde uppnå “en så bred inkludering som möjligt”. Han noterade att dagens digitala verktyg ger människor möjlighet att själva höras på global nivå istället för att vara representerade av andra.

Deltagare i den virtuella panelen. Bild: WAAS

Mariana Todorova, biträdande professor vid den bulgariska vetenskapsakademin och tidigare parlamentsledamot, presenterade sitt arbete på en blockchain-baserad plattform, GD Agora, som bland annat möjliggör delegering av röster i betydelsen flytande demokrati. Hon tillkännagav lanseringen av ett pilotprojekt i mars 2021 tillsammans med den tyska regeringen i tre afrikanska städer under rubriken “Digital Africa”och gav också en översikt över ytterligare projektplaner.

Chantal-Line Carpentier, chef för New York-kontoret för FN:s konferens om handel och utveckling, talade om FN-undersökningar och konsultationer, särskilt för att förbereda FN:s globala mål för hållbar utveckling och i samband med FN:s 75-årsjubileum förra året. Hon betonade att dessa nådde miljontals människor över hela världen. Hon argumenterade för att varje ny digital plattform bör vara konkurrenskraftig i uppmärksamhetsekonomin genom att använda toppmodern teknik för att kunna vara ett verkligt alternativ till privatägda kommersiella plattformar.

Jerome Glenn, medgrundare och VD för The Millennium Project, berättade om sin Delfimetod i realtid för vilken The Millennium Project har utvecklat en programvara som körs på Amazon-webbtjänster och som gör den lätt skalbar. Han föreslog att denna metod och programvara kan användas för att behandla svar på frågor som formulerats av WAAS. I detta sammanhang pekade han på mjukvarans potential att skapa en sammanhängande struktur mellan de enskilda ämnena genom att möjliggöra feedback och kommentarer och möjliggöra en mycket komplex konversation.

Ett tvådelat gradvist tillvägagångssätt?

Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders (DWB), inledde med att påminna om den svenske Nobelprisvinnaren och pacifisten Klas Pontus Arnoldson som redan 1908 uppmanade till en världsomröstning som ett sätt att avskaffa nationella väpnade styrkor och att inrätta “en för hela jorden gemensam ordningsmakt”. Bummel hävdade att det måste tydliggöras vad en global folkomröstning skulle uppnå. Skulle ett sådant instrument möjliggöra symboliska uttryck för globala åsikter eller skulle globala folkomröstningar inte snarare vara ett sätt att upprätta global lag?

Enligt Bummel bör gradvisa steg tas för att förverkliga visionen om en global folkomröstning. DWB:s direktor och medgrundare hävdade att ett tvådelat tillvägagångssätt bör bedrivas. För det första bör det skapas ett formellt instrument för världsmedborgarinitiativ som gör det möjligt för människor att föra fram förslag på FN:s dagordning under förutsättning att de lyckas mobilisera tillräckligt med stöd. För det andra bör en egenutvecklad plattform etableras som visar hur global direkt-demokrati skulle kunna fungera.

När det gäller det första tillvägagångssättet driver DWB tillsammans med andra civilsamhällsorganisationer en internationell kampanj som lanserades 2019. När det gäller det senare nämnde Bummel DWB:s eget projekt för att utveckla en internetplattform för global omröstning.

På ett generellt plan menade Bummel att idén om ett socialpolitiskt nätverk ligger i tiden. Han betonade att ett sådant nätverk borde ägas av folket självt. Enligt hans uppfattning kan WAAS vara avgörande för att bilda ett konsortium som samlar grupper och människor som arbetar vidare med detta.

På väg mot en vetenskapsgrundad kultur av universalism?

João Caraça, senior rådgivare för Calouste Gulbenkian Foundation, fokuserade på två idéer: att kontextualisera universalismen och att skapa en världsvision som är rotad i vetenskap (han själv är kärnfysiker). Den förstnämnda handlar om den nödvändiga förändringen från dagens sociala kulturer som tenderar att dela mänskligheten i “vi mot dem” till en kultur av universalism. Detta kan vara en avgörande förutsättning för allt globalt demokratiskt beslutsfattande: att ändra referensramen där demokratiska processer äger rum, vilket inte kan göras genom att helt enkelt globalisera dessa processer. Caraças andra idé kretsade kring det faktum att människor, som han uttryckte det, konkurrerar med alla andra arter, men att vi måste förstå att vi är en integrerad del av livet på jorden.

Pavel Luksha, grundare och chef för Global Education Futures Initiative, gav starkt stöd åt Caraças andra idé och väckte frågan om hur alla levande varelser skulle kunna representeras i ett planetärt råd. Han återvände också till Bautistas uttalande mot ombudsrepresentation som han stödde. Han påpekade att avsaknaden av ett manifesterat globalt samvete är en av vår tids största frågor.

Slutligen sammanfattade Garry Jacobs som VD för WAAS sina slutsatser från panelen. Han meddelade att WAAS kommer att fortsätta sträva efter utvecklandet av en global virtuell plattform och att han kommer att fråga runt i akademin vem som vill delta. Fortfarande att klargöras skulle vara WAAS roll i detta projekt. Jacobs angav att en arbetsgrupp skulle kunna inrättas vars första uppgift kan vara att identifiera nästa steg.

Panelen modererades av Ketan Patel, VD och grundare av Greater Pacific Capital och Mila Popovich, ledamot av WAAS verkställande utskott.

Sammantaget omfattade programmet för onlinekonferensen mer än 20 sessioner. Till exempel handlade en av dem om civilsamhällets roll i det multilaterala systemet. I denna panel förde Andreas Bummel fram idén om en FN-sändebud för civilsamhället (UN Civil Society Envoy) och Liberato Bautista argumenterade för att icke-statliga organisationer borde ha tydliga rättigheter inom FN.

Michael Weidinger
Michael Weidinger is a member of Democracy Without Borders and lead contributor on e-voting