En parlamentarisk församling inom FN och IPU

A view of the Parliamentary Hearing on Preserving Oceans and Safeguarding Planet co-organized by the Inter-Parliamentary Union and the Office of the President of the General Assembly in 2017. UN Photo by Manuel Elias

Ett nytt policydokument med titeln The case for a UN Parliamentary Assembly and the Inter-Parliamentary Union har publicerats av Democracy Without Borders. Skriften har författats av Andreas Bummel, organisationens medgrundare och direktor.

POLICY REVIEW

The case for a UN Parliamentary Assembly and the Inter-Parliamentary Union

Andreas Bummel

Skriften diskuterar relationen mellan den interparlamentariska unionen (IPU) och den föreslagna parlamentariska församlingen inom FN (UNPA). Efter att ha tecknat huvuddragen i dessa båda organ ges en bedömning av deras likheter och skillnader, särskilt när det gäller IPU:s pågående samarbete med FN och dess förmåga att adressera FN:s demokratiska underskott.

Studien beskriver IPU som en paraplyorganisation för nationella parlament som är oberoende och separerade från FN. Dess primära funktion i samarbetet med FN är att bistå och samordna de nationella parlamenten i implementeringen av globala överenskommelser och att stärka de nationella parlamentens engagemang i frågor av global karaktär.

UNPA skulle å andra sidan vara ett formellt FN-organ bestående av individuella parlamentariker som representerar världsmedborgarna och med granskande funktioner gentemot FN. UNPA:s primära syfte skulle vara att hantera frågor som rör FN:s styrning och det internationella systemets utveckling. Upprättandet av en UNPA presenteras som ett första steg på väg mot ett mer långsiktigt utvecklande av ett demokratiskt direktvalt världsparlament (WP).

Skriften identifierar flera viktiga skillnader mellan IPU och UNPA, särskilt när det gäller funktioner, mandat, institutionell design och juridisk karaktär. Slutsatsen är att relationen mellan IPU och UNPA är kompletterande, och att UNPA skulle anta en roll som IPU i nuläget inte kan ta. Det förklaras vidare att IPU:s relevans som organisation för de nationella parlamenten kommer att växa parallellt med att ett världsparlament och ett globalt rättssystem utvecklas.

Slutligen undersöker skriften förslaget att upprätta ett FN-nätverk av parlamentariker (UNPN), och bekräftar att ett sådant nätverk kan vara ett pragmatiskt förstadium till en UNPA.

Det poängteras också att tilliten till demokratin endast kan återupprättas om demokratisk representation och deltagande utvidgas till det globala beslutsfattandet genom ett organ av valda globala representanter.

Ladda ner den engelska publikationen i sin helhet här

Dela på email
Dela på facebook
Dela på twitter